Artykuły specjalistyczne

 • PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY UŻYCZENIA

  PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY UŻYCZENIA

  Coraz częściej zamiast umowy najmu, z różnych przyczyn, strony decydują się na zawarcie umowy użyczenia. W jaki sposób w związku z tym skonstruować umowę użyczenia, aby zabezpieczyć interesy obu stron? Jakie obowiązki ciążą na stronach zawierających tego typu umowę? Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące tejże umowy oraz jej przykładowy wzór. więcej

  2011-12-09

 • KIEDY MAMY PRAWO DO UŻYTKU CHRONIONYCH UTWORÓW?

  KIEDY MAMY PRAWO DO UŻYTKU CHRONIONYCH UTWORÓW?

  Przepisy o dozwolonym użytku chronionych utworów a więc art. 23- 35 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wprowadzają wyjątki w bezwzględnym prawie autorskim. Dozwolony użytek musi być zawsze wprost wskazany przez ustawę, a wątpliwości interpretacyjne zawsze należy rozpatrywać na korzyść autora/ twórcy danego dzieła. Dozwolony użytek nie może w żadnym wypadku naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy. Jakie działania więc zawarte są w ustawowym "dozwolonym użytku z chronionych utworów"? więcej

  2011-12-09

 • UMIESZCZANIE NAZWISKA OSOBY FIZYCZNEJ W FIRMIE JEDNOOSOBOWEGO PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I FIRMIE OSOBY PRAWNEJ

  UMIESZCZANIE NAZWISKA OSOBY FIZYCZNEJ W FIRMIE JEDNOOSOBOWEGO PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I FIRMIE OSOBY PRAWNEJ

  Firma każdego przedsiębiorcy czy to osoby fizycznej, prawnej czy jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną jest indywidualnym oznaczeniem. O ile nie dziwi nas fakt, iż imiona i nazwiska widnieją w firmie osoby fizycznej o tyle pojawienie się tych dóbr osobistych w nazwie osoby prawnej budzi wątpliwości. więcej

  2011-12-09

 • SPRZEDAŻ RZECZY WSPÓLNEJ

  SPRZEDAŻ RZECZY WSPÓLNEJ

  W obrocie cywilno-prawnym i gospodarczym coraz częściej pojawiającym się problemem są trudności związane ze sprzedażą rzeczy będącej współwłasnością kilku osób. Jak tego dokonać zgodnie z prawem? Jak skutecznie zadbać o ochronę swojego interesu i wyegzekwować od pozostałych współwłaścicieli zgodę na sprzedaż rzeczy wspólnej? W artykule tym znajdą Państwo podstawowe informacje pozwalające na rozpoczęcie działań zmierzających do sprzedaży rzeczy wspólnej. więcej

  2011-12-09

 • GRANICE SWOBODY ZAWIERANIA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

  GRANICE SWOBODY ZAWIERANIA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

  Jedną z podstawowych zasad prawa cywilnego mającą praktyczne zastosowanie w obrocie cywilnoprawnym jest zasada swobody zawierania umów. Polski ustawodawca uregulował ową zasadę w art. 353¹ Kodeksu cywilnego. Powołany przepis daje stronom możliwość nie tylko dowolnego kształtowania umowy ale również modyfikowania umowy oraz jej rozwiązania. więcej

  2011-11-16

 • A MOŻE ZAMIAST PEŁNOMOCNICTWA PROKURA?

  A MOŻE ZAMIAST PEŁNOMOCNICTWA PROKURA?

  Prokura jest szczególnym pełnomocnictwem, którego może udzielić jedynie przedsiębiorca podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Inaczej niż w przypadku pełnomocnictwa zakres prokury jest określono ustawowo, więc w piśmie udzielającym prokury nie ma potrzeby dokładnego określania zakresu czynności. W związku z tym prokurent swobodnie może przykładowo zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości w imieniu mocodawcy, który udzielił mu umocowania, ale także przysługuje mu uprawnienie do reprezentowaania go w trakcie prowadzonego postępowania upadłościowego. więcej

  2011-11-16

1 2 3 4 5 6 76
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • [CIT-10R] Deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pobierz

 • Wniosek o zabezpieczenie kosztów procesu pobierz

 • Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika pobierz

 • Pozew o alimenty III pobierz

więcej