Artykuły specjalistyczne

  • (brak artykułów w danej kategorii)

Zadaj pytanie

Prawo podatkowe

Wzory pism

  • [DRUK ZP-1/WR] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • Wniosek pracownika o przekazanie sprawy do sądu pracy pobierz

  • Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej pobierz

  • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju pobierz

więcej