Artykuły specjalistyczne

 • OPODATKOWANIE WYGRANEJ

  OPODATKOWANIE WYGRANEJ

  Jak wynika z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zatem, co do zasady, wygrana w konkursach podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. więcej

  2010-09-06

 • KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O UBEZWŁASNOWOLNIENIE?

  KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O UBEZWŁASNOWOLNIENIE?

  Jak trafnie wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 20 listopada 1969 r., sygn. akt I CR 374/69 instytucja ubezwłasnowolnienia ma na celu interes osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, a nie interes innych osób, czy urzędów, jak np. zapobieganie tą drogą zabieraniu czasu pieniactwem danej osoby czy też uprzykrzaniu się osobom trzecim itp. Dlatego też istotnym jest, iż wniosku o ubezwłasnowolnienie nie może złożyć każdy zainteresowany, a jedynie ściśle przez ustawodawcę określony krąg osób. więcej

  2010-09-06

 • ROZBIÓRKA OBIEKTU BUDOWLANEGO NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA

  ROZBIÓRKA OBIEKTU BUDOWLANEGO NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA

  Zanim rozpoczniemy roboty budowlane w zakresie rozbiórki obiektu budowlanego to uprzednio należałoby ustalić, czy prace te podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego albo obowiązkowi zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych, czy też zwolnione są od wskazanych wyżej obowiązków. więcej

  2010-08-31

 • ZMIANA WARUNKÓW UMOWY O PRACĘ DZIAŁACZA ZWIAZKOWEGO

  ZMIANA WARUNKÓW UMOWY O PRACĘ DZIAŁACZA ZWIAZKOWEGO

  Warunki umowy o pracę, takie jak stanowisko, wymiar czasu pracy, miejsce wykonywania pracy, czy też wynagrodzenie można zmienić w każdym czasie i bez względu na szczególną ochronę każdemu pracownikowi pod warunkiem, że zmian te zostaną wprowadzone na drodze zgodnego porozumienia stron. Jeżeli jednak brak jest zgodnej woli pracodawcy i pracownika w tej kwestii, dokonanie zmiany warunków umowy jest możliwe wyłącznie w drodze złożonego przez pracodawcę wypowiedzenia warunków pracy i/lub pracy na zasadach określonych w art. 42 § 1 - 3 kodeksu pracy. więcej

  2010-08-31

 • ZAKAZ ZASTĘPOWANIA UMOWY O PRACĘ UMOWĄ CYWILNOPRAWNĄ

  ZAKAZ ZASTĘPOWANIA UMOWY O PRACĘ UMOWĄ CYWILNOPRAWNĄ

  Z zasady swobody umów określonej w art. 353(1) kodeksu cywilnego wynika możliwość wyboru formy umowy przez strony wynika. Zgodnie z tym przepisem „strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego." Również „o wyborze rodzaju podstawy prawnej zatrudnienia decydują zainteresowane strony (art. 3531 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 Kodeksu pracy)" (wyrok Sąd Najwyższego z dnia 7 marca 2006 r., I PK 146/05, M.P.Pr. 2006/9/474.). Zatem, strony mają swobodę wyboru, czy chcą nawiązać współpracę na mocy umowy cywilnoprawnej, czy stosunku pracy, pod warunkiem jednak, że jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. więcej

  2010-08-26

 • PILOT WYCIECZEK I PRZEWODNIK TURYSTYCZNY TAKŻE MUSI ZDAĆ EGZAMIN

  PILOT WYCIECZEK I PRZEWODNIK TURYSTYCZNY TAKŻE MUSI ZDAĆ EGZAMIN

  Uprawnienia do wykonywania zawodu pilota wycieczek i przewodników turystycznych reguluje ustawa o usługach turystycznych. więcej

  2010-08-25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 76
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia - z winy pracownika pobierz

 • [PIT-40A/11A] Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego pobierz

 • Cofnięcie apelacji pobierz

 • Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem pobierz

więcej