Artykuły specjalistyczne

 • NARESZCIE WYKWALIFIKOWANI SYNDYCY

  NARESZCIE WYKWALIFIKOWANI SYNDYCY

  W końcu doczekaliśmy się długo oczekiwanej regulacji prawnej określającej tryb i wymogi dla kandydatów na syndyków. Nowa ustawa weszła w życie 10 października 2007 r. i całkowicie zmieniła dotychczasowe zasady naboru chętnych do pełnienia funkcji syndyka. Wprowadza ona ostre kryteria i niewątpliwie otrzymanie uprawnień do wykonywania tego zawodu będzie stanowiło wyzwanie dla niejednego prawnika czy ekonomisty, przez co wzrośnie na pewno jakość usług świadczonych przez tą grupę zawodową. Warto wspomnieć, że pomimo, że w Polsce nie jest to zawód popularny głównie z powodu braku potrzebnych regulacji prawnych w ostatnich latach to w zachodniej Europie jak np. w Niemczech jest to profesja ciesząca się zainteresowaniem i niewątpliwie dochodowa. Nie jest wykluczone, że za kilka lat i w Polsce ilość domów aukcyjnych syndyków będzie dorównywać liczebności kancelarii adwokackim i radcowskim. więcej

  2008-02-12

 • KONSEKWENCJE NARUSZENIA TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA

  KONSEKWENCJE NARUSZENIA TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA

  Często powodem sukcesu nawet niedużej firmy jest innowacyjny produkt, sposób zarządzania, nowatorskie podejście do danej dziedziny gospodarki czy stworzenie od podstaw nowej i taniej technologii. Wraz z rozwojem techniki ogrom danych stanowiących dokładnie strzeżona tajemnicę przedsiębiorstwa mieści się dziś na niewielkiej płycie CD czy PendDrivie. Z łatwością w ciągu kilku sekund można skopiować kilkuletni dorobek firmy i przesłać do konkurencji, nie tylko za pomocą komputera ale zwykłego telefonu komórkowego. W świetle tych możliwości każda osoba zatrudniona w firmie może pokusić się o złamanie prawa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, bowiem na dzisiejszym trudnym rynku pełnym konkurujących firm takie informacje są zwyczajnie bezcenne. Nic więc dziwnego, że coraz więcej słyszymy o szpiegach gospodarczych i ich wyrafinowanych metodach. Ofiary ich działania nie pozostają jednak bez środków do walki. Polskie rozwiązania prawne w tej materii przewidują odpowiedzialność sprawców tych czynów zarówno na gruncie prawa cywilnego jak i karnego. więcej

  2008-02-12

 • CZAS NA ROZLICZENIE SIĘ Z URLOPU

  CZAS NA ROZLICZENIE SIĘ Z URLOPU

  Każdy pracodawca musi pamiętać, że pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego płatnego wypoczynku, którego nie może się zrzec. Urlop ten musi być wykorzystany w naturze. Oprócz sytuacji związanej z rozwiązaniem umowy o pracę nie ma możliwości wypłaty z tego tytułu ekwiwalentu. więcej

  2008-02-12

 • WZMOŻONA OCHRONA KONSUMENTÓW

  WZMOŻONA OCHRONA KONSUMENTÓW

  U schyłku starego roku weszła w życie długo oczekiwana ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym ( Dz. U. 2007 Nr 171 poz. 1206) niewątpliwie wzmacniająca dotychczas gwarantowaną przez polskie prawo ochronę konsumenta i zbliżająca nas do europejskich standardów w tym zakresie, bowiem akt ten jest podyktowany koniecznością implementacji dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniającej dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE, 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ("Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych"). więcej

  2008-02-11

 • PRAKTYCZNE  ASPEKTY DOCHODZENIA  ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH  W  RAZIE BEZSKUTECZNEJ  EGZEKUCJI Z MAJĄTKU  DŁUŻNIKA

  PRAKTYCZNE ASPEKTY DOCHODZENIA ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH W RAZIE BEZSKUTECZNEJ EGZEKUCJI Z MAJĄTKU DŁUŻNIKA

  Z myślą o ochronie osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń alimentacyjnych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego ustawodawca wprowadził szczególne instrumenty rzeczonej ochrony ustawą z dnia 22 kwietnia 2005r. O postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dziennik Ustaw 2005r., Nr 86, pozycja 732 z późniejszymi zmianami). więcej

  2008-02-05

 • SKUTECZNE  DOCHODZENIE  ROSZCZEŃ PIENIĘŻNYCH OD DŁUŻNIKA PRZEBYWAJĄCEGO ZAGRANICĄ

  SKUTECZNE DOCHODZENIE ROSZCZEŃ PIENIĘŻNYCH OD DŁUŻNIKA PRZEBYWAJĄCEGO ZAGRANICĄ

  Jednym z najnowszych instrumentów prawnych umożliwiających wierzycielowi skuteczne dochodzenie stwierdzonego przez sąd roszczenia jest tzw. Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE). Powołany do życia został rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 805 / 2004 z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie utworzenia Europejskiego tytułu Egzekucyjnego dla świadczeń bezspornych. Stosowany jest od października 2005r.W Polsce wprowadzony został do procedury cywilnej w maju 2006r. Podstawowym założeniem takiego rozwiązania prawnego było z jednej strony umożliwienie wzajemnego uznawania roszczeń przez państwa członkowskie Unii Europejskiej i w ten sposób wyeliminowanie trudności proceduralnych związanych z koniecznością uznawania zagranicznych orzeczeń, z drugiej zaś strony zabezpieczenie roszczeń wierzycieli przed jakimikolwiek utrudnieniami w ich dochodzeniu związanymi w tym wypadku głównie z korzystaniem ze swobody przepływu osób. więcej

  2008-02-05

1 71 72 73 74 75 76
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • [KRS- W6] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa pobierz

 • Informacja o odmowie sprostowania świadectwa pracy pobierz

 • KRS Z_OPP Zmiana - działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

 • Wniosek o rentę socjalną pobierz

więcej