Wzory pism

Prawo handlowe - KRS

 • pobierz[KRS- W5] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia
 • pobierz[KRS- W6] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa
 • pobierz[KRS- W7] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • pobierz[KRS- W8] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
 • pobierz[KRS-D1] Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych
więcej wzorów pism

Prawo administracyjne

 • pobierzAktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
 • pobierzDecyzja o nakazaniu wykonania obowiązku uprzątnięcia chodnika
 • pobierzDecyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego
 • pobierzDecyzja o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
 • pobierzDecyzja o stwierdzeniu przejęcia własności gruntu pod wodą płynącą
więcej wzorów pism

Prawo gospodarcze

 • pobierzEDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • pobierzNIP-2A Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu
 • pobierzNIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne, aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej
 • pobierzNIP-5 Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej
 • pobierzNIP-B Informacja o rachunkach bankowych
więcej wzorów pism

Prawo cywilne

 • pobierz[DS] Dane uzupełniające stron lub pełnomocników
 • pobierz[KW-ODPIS-AKT] Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej
 • pobierz[KW-ODPIS] Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej
 • pobierz[KW-OZN] Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej
 • pobierz[KW-PP] Załącznik - Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy
więcej wzorów pism

Prawo handlowe

 • pobierzAneks do umowy spółki cywilnej
 • pobierzOdwołanie prokury
 • pobierzPełnomocnictwo do prowadzenia spraw jednoosobowego przedsiębiorcy
 • pobierzUchwała zgromadzenia wspólników sp. z o.o. w sprawie dalszego istnienia spółki
 • pobierzUchwała zgromadzenia wspólników w przedmiocie odwołania Członka Zarządu Spółki
więcej wzorów pism

Zamówienia publiczne

 • pobierz[DRUK ZP-1] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
 • pobierz[DRUK ZP-1/DK] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ...
 • pobierz[DRUK ZP-1/NBO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ...
 • pobierz[DRUK ZP-1/NO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ...
 • pobierz[DRUK ZP-1/PN] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ...
więcej wzorów pism

Prawo pracy

 • pobierz[Kontrola zwolnień lekarskich] - Protokół kontroli
 • pobierz[Kontrola zwolnień lekarskich] - Upoważnienie pracownika do przeprowadzenia kontroli
 • pobierzCERTYFIKAT o dokonaniu wpisu do rejestry podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • pobierzCofnięcie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego
 • pobierzDEK - I - a Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych
więcej wzorów pism

Rodzinne i opiekuńcze

 • pobierzOdpowiedź na pozew rozwodowy
 • pobierzOświadczenie o niepobieraniu wcześniej świadczenia z tytułu urodzenia dziecka
 • pobierzPozew o alimenty
 • pobierzPozew o alimenty II
 • pobierzPozew o alimenty III
więcej wzorów pism

Prawo podatkowe

 • pobierz[AKC - R] Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego (do nowych przepisów o podatku akcyzowym)
 • pobierz[AKC-EN] Deklaracja podatkowa od nabycie wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej
 • pobierz[AKC-P] Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika
 • pobierz[AKC-PA] Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy
 • pobierz[AKC-U] Deklaracja uproszczona nabycia wewnatrzwspólnotowego
więcej wzorów pism
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Pozew o rozwód i podział majątku wspólnego małżonków pobierz

 • KRS ZU Zmiana - członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

 • Oświadczenie o braku przyczyn wykluczających bycie pracodawcą użytkownikiem pobierz

 • [PIT-12] Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym pobierz

więcej