Wzory pism

Prawo gospodarcze

 • pobierzEDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • pobierzNIP-2A Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu
 • pobierzNIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne, aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej
 • pobierzNIP-5 Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej
 • pobierzNIP-B Informacja o rachunkach bankowych
 • pobierzNIP-C Informacja o miejscach wykonywania działalności
 • pobierzNIP-D Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo- akcyjnej lub spółkach tworzących podatkowa grupę kapitałową
 • pobierzRG-1 Wniosek o nadanie numeru REGON
 • pobierzRG-2 Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej
 • pobierzWniosek o dokonanie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej
 • pobierzWniosek o zgłoszenie działalności gospodarczej
 • pobierzZawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej
 • pobierzZUS ZFA Zgłoszenie, zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej
 • pobierzZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń; zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • [PIT-16/A]Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne , zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego pobierz

 • ZUS Rp-1a wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pobierz

 • Powództwo opozycyjne pobierz

 • [KRS-WE] Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

więcej