Wzory pism

Prawo gospodarcze

 • pobierzEDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • pobierzNIP-2A Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu
 • pobierzNIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne, aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej
 • pobierzNIP-5 Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej
 • pobierzNIP-B Informacja o rachunkach bankowych
 • pobierzNIP-C Informacja o miejscach wykonywania działalności
 • pobierzNIP-D Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo- akcyjnej lub spółkach tworzących podatkowa grupę kapitałową
 • pobierzRG-1 Wniosek o nadanie numeru REGON
 • pobierzRG-2 Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej
 • pobierzWniosek o dokonanie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej
 • pobierzWniosek o zgłoszenie działalności gospodarczej
 • pobierzZawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej
 • pobierzZUS ZFA Zgłoszenie, zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej
 • pobierzZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń; zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Wezwanie do zapłaty pobierz

 • KRS- W3 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców- spółka z o. o. pobierz

 • Wzór umowy agencyjnej pobierz

 • [DRUK ZP-1/ZODSZ] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

więcej