Wzory pism

Prawo cywilne

 • pobierz[DS] Dane uzupełniające stron lub pełnomocników
 • pobierz[KW-ODPIS-AKT] Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej
 • pobierz[KW-ODPIS] Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej
 • pobierz[KW-OZN] Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej
 • pobierz[KW-PP] Załącznik - Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy
 • pobierz[KW-WGLĄD] Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej
 • pobierz[KW-WPIS] Wniosek o wpis w księdze wieczystej
 • pobierz[KW-WU] Załącznik - Wnioskodawca/uczestnik postępowania
 • pobierz[KW-ZAD] Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej
 • pobierz[KW-ZAL] Wniosek o założenie księgi wieczystej
 • pobierz[RZ-1] Wniosek o wpis zastawu rejestrowego
 • pobierz[RZ-2] Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów
 • pobierz[RZ-3] Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów
 • pobierz[SP] Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
 • pobierzAneks do umowy najmu nieruchomości
 • pobierzApelacja
 • pobierzCofnięcie apelacji
 • pobierzCofnięcie pozwu
 • pobierzCofnięcie wniosku w postępowaniu nieprocesowym
 • pobierzInterwencja uboczna
 • pobierzOdpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym
 • pobierzOpozycja pozwanego przeciwko interwencji ubocznej
 • pobierzOstateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty
 • pobierzOświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna - sprzedaży
 • pobierzOświadczenie o odstąpieniu od umowy za zapłatą odstępnego
 • pobierzOświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa
 • pobierzOświadczenie o przyjęciu oferty
 • pobierzOświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza
 • pobierzOświadczenie o przystąpieniu do sprawy w charakterze uczestnika
 • pobierzOświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania
 • pobierzOświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu
 • pobierzOświadczenie o uznaniu długu
 • pobierzOświadczenie o zrzeczeniu się doręczenia postanowienia z uzasadnieniem
 • pobierzOświadczenie pozwanego o wyrażeniu zgody na udział w postępowaniu mediacyjnym
 • pobierzOświadczenie wierzyciela o przejęciu w postępowaniu egzekucyjnym nieruchomości dłużnika na własność
 • pobierzOświadczenie wierzyciela o przejęciu w postępowaniu egzekucyjnym ruchomości dłużnika na własność
 • pobierzPełnomocnictwo ogólne
 • pobierzPełnomocnictwo rodzajowe
 • pobierzPismo zawierające wnioski dowodowe ( w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym)
 • pobierzPodanie o doręczenie postanowienia i zwrot dokumentów
 • pobierzPodanie o sprostowanie oczywistej omyłki w postanowieniu sądu
 • pobierzPowództwo ekscydencyjne
 • pobierzPowództwo opozycyjne
 • pobierzPozew o eksmisję
 • pobierzPozew o nakazanie złożenia oświadczenia woli określonej treści
 • pobierzPozew o ochronę naruszonego posiadania
 • pobierzPozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
 • pobierzPozew o rozwiązanie umowy i zapłatę
 • pobierzPozew o świadczenie pieniężne
 • pobierzPozew o uchylenie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej
 • pobierzPozew o wydanie nieruchomości
 • pobierzPozew o wydanie ruchomości
 • pobierzPozew o wydanie towaru konsumpcyjnego zgodnego z umową
 • pobierzPozew o wykonanie zapisu
 • pobierzPozew o wykup pasa gruntu
 • pobierzPozew o zachowek
 • pobierzPozew o zadośćuczynienie
 • pobierzPozew o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez dziki
 • pobierzPozew o zwrot zadatku
 • pobierzPozew w postępowaniu uproszczonym
 • pobierzPozew wzajemny
 • pobierzPozew wzajemny w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym
 • pobierzSkarga dłużnika na czynności komornika
 • pobierzSkarga pauliańska
 • pobierzSprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty
 • pobierzTestament własnoręczny z wydziedziczeniem
 • pobierzTestament własnoręczny z zapisem
 • pobierzTestamentu własnoręczny
 • pobierzUgoda
 • pobierzUmowa cesji wierzytelności
 • pobierzUmowa darowizny samochodu
 • pobierzUmowa dostawy
 • pobierzUmowa dzierżawy nieruchomości
 • pobierzUmowa kupna-sprzedaży pojazdu samochodowego
 • pobierzUmowa najmu lokalu mieszkalnego
 • pobierzUmowa najmu samochodu
 • pobierzUmowa o dzieło
 • pobierzUmowa o dzieło II
 • pobierzUmowa o przejęcie długu
 • pobierzUmowa o przystąpieniu do długu
 • pobierzUmowa o świadczenie usług na warunkach zlecenia
 • pobierzUmowa o ustanowienie zastawu
 • pobierzUmowa pożyczki
 • pobierzUmowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości
 • pobierzUmowa użyczenia nieruchomości
 • pobierzUmowa zamiany pojazdu samochodowego
 • pobierzWezwanie do doprowadzenia towaru konsumpcyjnego do stanu zgodnego z umową
 • pobierzWezwanie do spełnienia świadczenia niepieniężnego
 • pobierzWezwanie do usunięcia skutków naruszania dóbr osobistych poprzez złożenie oświadczenia
 • pobierzWezwanie do zaniechania naruszeń prawa własności
 • pobierzWezwanie do zaniechania naruszeń prawa własności
 • pobierzWezwanie do zapłaty
 • pobierzWezwanie do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych
 • pobierzWezwanie do zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu
 • pobierzWezwanie do zwrotu świadczenia nienależnego
 • pobierzWniosek dłużnika o umorzenie postępowania egzekucyjnego
 • pobierzWniosek dłużnika o zawieszenie egzekucji
 • pobierzWniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym
 • pobierzWniosek o dział spadku
 • pobierzWniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu
 • pobierzWniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu przeciwko małżonkowi dłużnika
 • pobierzWniosek o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności
 • pobierzWniosek o nakazanie złożenia testamentu
 • pobierzWniosek o odroczenie rozprawy
 • pobierzWniosek o odroczenie terminu zapłaty wymagalnych rat spłaty powstałej wskutek zniesienia współwłasności
 • pobierzWniosek o podjęcie zawieszonego postępowania
 • pobierzWniosek o przeprowadzenie posiedzenia pojednawczego
 • pobierzWniosek o przysądzenie własności nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym
 • pobierzWniosek o przywrócenie uchybionego terminu
 • pobierzWniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku zaocznego
 • pobierzWniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu pozwu
 • pobierzWniosek o sprostowanie protokołu rozprawy
 • pobierzWniosek o sprostowanie wyroku
 • pobierzWniosek o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu
 • pobierzWniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego
 • pobierzWniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gdy nie wiemy kto powinien być uczestnikiem postępowania
 • pobierzWniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gdy wiemy kto powinien być uczestnikiem postępowania
 • pobierzWniosek o stwierdzenie zgonu
 • pobierzWniosek o ubezwłasnowolnienie
 • pobierzWniosek o uchylenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia
 • pobierzWniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia
 • pobierzWniosek o umorzenie weksla
 • pobierzWniosek o ustanowienie drogi koniecznej
 • pobierzWniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu
 • pobierzWniosek o ustanowienie kuratora spadku
 • pobierzWniosek o uznanie za zmarłego
 • pobierzWniosek o wszczęcie egzekucji
 • pobierzWniosek o wszczęcie egzekucji w celu wymuszenia zaniechania czynności
 • pobierzWniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o wydanie rzeczy
 • pobierzWniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę
 • pobierzWniosek o wydanie ( fizyczne wydanie) nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
 • pobierzWniosek o wydanie ponownego tytułu wykonawczego
 • pobierzWniosek o wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego
 • pobierzWniosek o wydanie zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego
 • pobierzWniosek o wydzielenie do wyłącznego korzystania części nieruchomości wspólnej
 • pobierzWniosek o wyjawienie majątku
 • pobierzWniosek o wyłączenie biegłego
 • pobierzWniosek o wyłączenie sędziego
 • pobierzWniosek o wyznaczenie sądu właściwego ze względów celowościowych
 • pobierzWniosek o zabezpieczenie dowodu
 • pobierzWniosek o zabezpieczenie kosztów procesu
 • pobierzWniosek o zabezpieczenie spadku
 • pobierzWniosek o zawezwanie do próby ugodowej
 • pobierzWniosek o zawieszenie postępowania ze względu na toczące się w sprawie postępowanie karne
 • pobierzWniosek o zezwolenie na sprzedaż rzeczy wspólnej
 • pobierzWniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
 • pobierzWniosek pełnomocnika o zawieszenie postępowania ze względu na śmierć strony
 • pobierzWniosek powoda o podjęcie postępowania zawieszonego na zgodny wniosek stron
 • pobierzWniosek powoda o przedłużenie terminu sądowego
 • pobierzWniosek powoda o wezwanie od udziału sprawie w charakterze pozwanego innej osoby
 • pobierzWniosek powoda o wezwanie od udziału sprawie w charakterze pozwanego innej osoby na miejsce pozwanego
 • pobierzWniosek pozwanego o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji
 • pobierzWniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem
 • pobierzWniosek pozwanego o wydanie rozeczenia o zwrocie spełnionego świadczenia
 • pobierzWniosek pozwanego o wykładnię wyroku
 • pobierzWniosek świadka o zwrot kosztów podróży samochodem
 • pobierzWniosek wierzyciela o przejęcie w postępowaniu egzekucyjnym nieruchomości dłużnika na własność
 • pobierzWniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego
 • pobierzWniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego
 • pobierzWniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego dłużnika
 • pobierzWniosek wierzyciela o wyjawienie miejsca położenia rzeczy
 • pobierzWypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu najmu
 • pobierzWypowiedzenie umowy najmu lokalu I
 • pobierzWypowiedzenie umowy najmu lokalu II
 • pobierzWypowiedzenie umowy o świadczenie usług na warunkach zlecenia
 • pobierzWzór pełnomocnictwa procesowego ogólnego
 • pobierzWzór skargi wierzyciela na zaniechanie czynności komornika
 • pobierzWzór wniosku o otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • pobierzWzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku
 • pobierzWzór wniosku o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę
 • pobierzWzór zwolnienia od kosztów
 • pobierzZarzuty pozwanego wobec nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
 • pobierzZarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości
 • pobierzZawiadomienie o testamencie ustnym, którego treść nie została spisana
 • pobierzZawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa procesowego
 • pobierzZażalenie na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych
 • pobierzZażalenie na postanowienie sądu rejonowego
 • pobierzZmiana powództwa
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • KRS Z41 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzytelność pobierz

 • Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego pobierz

 • [INF-C] Informacja o piwie w składzie podatkowym pobierz

 • Utworzenie jednostki organizacyjnej – decyzja pobierz

więcej