Wzory pism

Prawo administracyjne

 • pobierzAktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
 • pobierzDecyzja o nakazaniu wykonania obowiązku uprzątnięcia chodnika
 • pobierzDecyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego
 • pobierzDecyzja o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
 • pobierzDecyzja o stwierdzeniu przejęcia własności gruntu pod wodą płynącą
 • pobierzDecyzja o wymeldowaniu
 • pobierzDecyzja o zmianie nazwiska
 • pobierzEwidencja tytułów wykonawczych
 • pobierzEwidencja wysłanych upomnień
 • pobierzKwestionariusz wywiadu alimentacyjnego
 • pobierzNakaz rozbiórki obiektu budowlanego
 • pobierzOdwołanie od decyzji organu I instancji
 • pobierzOpłata adiacencka
 • pobierzOświadczenie majątkowe dłużnika alimentacyjnego
 • pobierzOświadczenie o niekaralności
 • pobierzOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • pobierzPełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (prawo budowlane)
 • pobierzProtokół odbioru dokumentu
 • pobierzProtokół zajęcia autorskiego prawa majątkowego i praw pokrewnych lub prawa własności przemysłowej,zawiadomienie o zajęciu prawa własności przemysłowej
 • pobierzProtokół zajęcia i odbioru ruchomości
 • pobierzProtokół zajęcia prawa majątkowego związanego z dokumentem
 • pobierzSprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu - wzór
 • pobierzSprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu – wzór
 • pobierzSprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu – wzór
 • pobierzSprawozdanie o masie sprzętu zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu – wzór
 • pobierzSprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu
 • pobierzSprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwianiu - wzór
 • pobierzSprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu - wzór
 • pobierzSprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie – wzór
 • pobierzSprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej – wzór
 • pobierzTytuł wykonawczy TYT-3
 • pobierzTytuł wykonawczy TYT-3A
 • pobierzUchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
 • pobierzUtworzenie jednostki organizacyjnej – decyzja
 • pobierzWezwanie do usunięcia braków podania
 • pobierzWniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok /szczątków* ludzkich z zagranicy
 • pobierzWniosek o wymeldowanie
 • pobierzWniosek do Ministra Finansów o wystąpienie do państwa obcego o powiadomienie
 • pobierzWniosek do Ministra Finansów o wystąpienie do państwa obcego o wszczęcie egzekucji, dokonanie zabezpieczenia
 • pobierzWniosek o o udostępnienie informacji publicznej
 • pobierzWniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę
 • pobierzWniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji
 • pobierzWniosek o przyznanie prawa pomocy_osoba fizyczna PPF
 • pobierzWniosek o przyznanie prawa pomocy_osoba prawna PPPr
 • pobierzWniosek o rejestrację/wyrejestrowanie pojazdu
 • pobierzWniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
 • pobierzWniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • pobierzWniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 • pobierzWniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona
 • pobierzWniosek o wpis do rejestru dla organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • pobierzWniosek o wpis do rejestru prowadzącego działalność
 • pobierzWniosek o wpis do rejestru prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku
 • pobierzWniosek o wpis do rejestru prowadzącego zakład przetwarzania
 • pobierzWniosek o wpis do rejestru wprowadzającego sprzęt
 • pobierzWniosek o wpis do rejestru zbierającego zużyty sprzęt
 • pobierzWniosek o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego i wydanie decyzji o wywłaszczeniu
 • pobierzWniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
 • pobierzWniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego
 • pobierzWniosek o zmianę nazwiska/imienia
 • pobierzWykaz zakładów przetwarzania, które tworzyły sieć zakładów przetwarzania wprowadzającego sprzęt - wzór
 • pobierzWzór pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka
 • pobierzWzór tytułu wykonawczego TYT-1
 • pobierzWzór tytułu wykonawczego TYT-1A
 • pobierzWzór tytułu wykonawczego TYT-2
 • pobierzWzór tytułu wykonawczego TYT-2A
 • pobierzWzór upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji I
 • pobierzWzór upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji II
 • pobierzZarządzenie zabezpieczenia ZZ-1
 • pobierzZaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka
 • pobierzZaświadczenie o zużytym sprzęcie – wzór
 • pobierzZaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku – wzór
 • pobierzZaświadczenie potwierdzające recykling – wzór
 • pobierzZawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych
 • pobierzZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 • pobierzZawiadomienie o zajęciu pozostałych praw majątkowych u dłużnika zajętej wierzytelności
 • pobierzZawiadomienie o zajęciu praw majątkowych
 • pobierzZawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego świadczenie z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego organem rentowym
 • pobierzZawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego bankiem
 • pobierzZawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wynagrodzenie u dłużnika zajętej wierzytelności będącego pracodawcą
 • pobierzZawiadomienie o zbyciu pojazdu
 • pobierzZawiadomienie o zwrocie nieruchomości gruntowej uprzednio wywłaszczonej
 • pobierzZażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby pobierz

 • Oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy pobierz

 • Wniosek o o udostępnienie informacji publicznej pobierz

 • Umowa spółki komandytowej pobierz

więcej