Wzory pism

Prawo podatkowe

 • pobierz[AKC - R] Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego (do nowych przepisów o podatku akcyzowym)
 • pobierz[AKC-EN] Deklaracja podatkowa od nabycie wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej
 • pobierz[AKC-P] Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika
 • pobierz[AKC-PA] Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy
 • pobierz[AKC-U] Deklaracja uproszczona nabycia wewnatrzwspólnotowego
 • pobierz[AKC-Z] zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalnoś
 • pobierz[AKC– 4/F] Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych
 • pobierz[AKC–4/A] Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego
 • pobierz[AKC–4/AKC–4zh] Deklaracja dla podatku akcyzowego
 • pobierz[AKC–4/B] Podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych, wyrobów pośrednich
 • pobierz[AKC–4/C] Podatek akcyzowy od piwa
 • pobierz[AKC–4/D] Podatek akcyzowy od paliwa silnikowych - z wyłączeniem gazu
 • pobierz[AKC–4/E] Podatek akcyzowy od samochodów osobowych
 • pobierz[AKC–4/H] Podatek akcyzowy od energii elektrycznej
 • pobierz[AKC–4/I] Podatek akcyzowy od paliw opałowych
 • pobierz[AKC–4/J] Podatek akcyzowy od gazu
 • pobierz[AKC–4/K] Podatek akcyzowy od olejów smarowych
 • pobierz[CIT- 11R] Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
 • pobierz[CIT- 6 R] Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
 • pobierz[CIT- 8/0] Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku
 • pobierz[CIT-10R] Deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • pobierz[CIT-5] Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
 • pobierz[CIT-6AR] Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
 • pobierz[CIT-7] Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
 • pobierz[CIT-8] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
 • pobierz[CIT-8A] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową- podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
 • pobierz[CIT-8B] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy
 • pobierz[CIT-9R] Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
 • pobierz[CIT-D] Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/ przekazanych darowiznach
 • pobierz[IFT-1/IFT-1R] Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania
 • pobierz[IFT-2/IFT-2R] Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • pobierz[IFT-3/IFT-3R] Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
 • pobierz[IFT-A] Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
 • pobierz[INF-A] Informacja o alkoholu etylowym w składzie podatkowym
 • pobierz[INF-B] Informacja o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym
 • pobierz[INF-C] Informacja o piwie w składzie podatkowym
 • pobierz[INF-D] Informacja o paliwach silnikowych w składzie podatkowym - z wyłączeniem gazu
 • pobierz[INF-F] Informacja o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym
 • pobierz[INF-I] Informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym
 • pobierz[INF-J] Informacja o gazie w składzie podatkowym
 • pobierz[INF-K] Informacja o olejach smarowych w składzie podatkowym
 • pobierz[ORD-IN] Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
 • pobierz[ORD-IN/A] Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
 • pobierz[PCC-2] Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika
 • pobierz[PCC-3] Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
 • pobierz[PCC-3/A] Informacja o pozostałych podatnikach
 • pobierz[PIT-11]Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • pobierz[PIT-12] Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
 • pobierz[PIT-14]Informacja o: - wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego *) - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej
 • pobierz[PIT-16] Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
 • pobierz[PIT-16/A]Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne , zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
 • pobierz[PIT-19A] Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i obliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
 • pobierz[PIT-2] - Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • pobierz[PIT-23] Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
 • pobierz[PIT-28]Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • pobierz[PIT-28/A] Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze
 • pobierz[PIT-28/B]Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
 • pobierz[PIT-2a]Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społocznego (przez okres pełnego miesiące kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • pobierz[PIT-2c]Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • pobierz[PIT-2k]Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
 • pobierz[PIT-36] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 • pobierz[PIT-36L] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 • pobierz[PIT-37] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 • pobierz[PIT-38] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 • pobierz[PIT-39] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 • pobierz[PIT-40] Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
 • pobierz[PIT-40A/11A] Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
 • pobierz[PIT-4R]Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • pobierz[PIT-6/6L]Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcju rolnej
 • pobierz[PIT-8c]Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
 • pobierz[PIT-8s] Informacja o wysokości wypłaconego stypendium
 • pobierz[PIT-B] Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym
 • pobierz[PIT-D] Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym
 • pobierz[PIT-R] Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
 • pobierz[PIT-Z] Informacja o wysokości dochodu (straty) z poza rozliczej działalności gospodarcze, prowadzonej przez podaników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym
 • pobierz[PIT/M] Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym
 • pobierz[PIT/O] Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i podatku
 • pobierz[POG-4] Deklaracja dla podatku od gier
 • pobierz[POG-4/R] Załącznik do deklaracji POG-4 dla podatku od gier
 • pobierz[POG-5] Deklaracja dla podatku od gier
 • pobierz[POG-5/A] Załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier
 • pobierz[POG-5/C] Załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier
 • pobierz[POG-5/D] Załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier
 • pobierz[SD-2] Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku
 • pobierz[SD-3] Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych
 • pobierz[SD-3/A] Informacja o pozostałych podatnikach
 • pobierz[SD-Z2] Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
 • pobierz[VAT-10] Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu
 • pobierz[VAT-11] Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
 • pobierz[VAT-12] Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
 • pobierz[VAT-21[ - Wzór zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania/o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
 • pobierz[VAT-22] - Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Rzeczpospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 • pobierz[VAT-23] Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu
 • pobierz[VAT-24] - Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu
 • pobierz[VAT-25] Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu
 • pobierz[VAT-7] Deklaracja dla podatku od towarów i usług
 • pobierz[VAT-7D] Deklaracja dla podatku od towarów i usług
 • pobierz[VAT-7K] Deklaracja dla podatku od towarów i usług
 • pobierz[VAT-8] Deklaracja dla podatku od towarów i usług
 • pobierz[VAT-9] Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy dla której podatnikiem jest nabywca
 • pobierz[VAT-9M] Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca
 • pobierz[VAT-R] Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
 • pobierz[VAT-UE] – Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 • pobierz[VAT-UE/A] – Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów
 • pobierz[VAT-UE/B] – Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów
 • pobierz[VAT-UE/C ]– Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • pobierz[VAT-UEK] Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 • pobierz[VAT-Z] Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 • pobierz[WZP-1K] Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku
 • pobierz[WZP-1M] Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku
 • pobierz[WZP-1R] Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku
 • pobierz[WZS-1K] Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zysku
 • pobierz[WZS-1M] Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zysku
 • pobierz[WZS-1R] Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zysku
 • pobierzDokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju
 • pobierzDokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego / zapłaty akcyzy na terytorium kraju
 • pobierzInformacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku
 • pobierzInformacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej o dokonanych nabyciach / dostawach wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych
 • pobierzOświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
 • pobierzZałącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
 • pobierzZałącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych
 • pobierzZgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą na terytorium państwa członkowskiego
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Informacja o odmowie sprostowania świadectwa pracy pobierz

 • Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (prawo budowlane) pobierz

 • Sprzeciw pracownika od kary porządkowej pobierz

 • Rezygnacja z wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego pobierz

więcej