Wzory pism

Prawo pracy

 • pobierz[Kontrola zwolnień lekarskich] - Protokół kontroli
 • pobierz[Kontrola zwolnień lekarskich] - Upoważnienie pracownika do przeprowadzenia kontroli
 • pobierzCERTYFIKAT o dokonaniu wpisu do rejestry podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • pobierzCofnięcie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego
 • pobierzDEK - I - a Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych
 • pobierzDEK - I - b Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych
 • pobierzDEK - II -a Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych
 • pobierzDEK - II Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych
 • pobierzDEK - R Rozliczenie roczne wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych
 • pobierzDEK- 1-0 Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych
 • pobierzDEK-W Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych
 • pobierzDEK-Z Deklaracja identyfikacyjna pracodawców zobowiązanych do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych
 • pobierzE-24 Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji ubezpieczeniowych
 • pobierzFORMULARZ INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA
 • pobierzImienna karta wyposażenia pracownika w odzież, obuwie oraz środki ochrony indywidualnej
 • pobierzImienny wykaz wydanych legitymacji
 • pobierzINF-W Informacja półroczna dotycząca spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art.28 i art. 33 ust.1 i 3 ustawy
 • pobierzINF-WZ Informacja o zmianach dotyczących spełnienia przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art.28 i art.33 ust.1 i 3 ustawy
 • pobierzInformacja o odmowie sprostowania świadectwa pracy
 • pobierzInformacja o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę
 • pobierzInformacja o rachunku bankowym ZUS
 • pobierzInformacja o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
 • pobierzKarta badań i pomiarów czynników szkodliwych
 • pobierzKarta szkolenia wstępnego BHP
 • pobierzKarta wypadku
 • pobierzKODY WYKORZYSTYWANE PRZY WYPEŁNIANIU DOKUMENTÓW ZUS
 • pobierzKwestionariusz osobowy
 • pobierzN-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia
 • pobierzN-9A Załącznik do wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia pieniężnego
 • pobierzNagana upomnienie
 • pobierzOdmowa zatrudnienia pracownika po orzeczeniu sądu przywracającym do pracy
 • pobierzOdwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
 • pobierzOferta rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron
 • pobierzOświadczenie o braku przyczyn wykluczających bycie pracodawcą użytkownikiem
 • pobierzOświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
 • pobierzOświadczenie o przekroczeniu podstawy wymiaru składek
 • pobierzOświadczenie o stanie majątkowym
 • pobierzOświadczenie o zamiarze podjęcia lub o zmianie charakteru działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
 • pobierzOświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy,Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy
 • pobierzOświadczenie pracodawcy o przyznaniu odprawy rentowej/emerytalnej
 • pobierzOświadczenie pracownika samorządowego o wykonywaniu działalności gospodarczej
 • pobierzPlan urlopów (wzór)
 • pobierzPolecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych
 • pobierzPorozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę
 • pobierzPorozumienie o udzielenie urlopu bezpłatnego w związku z podjęciem pracy u innego pracodawcy
 • pobierzPorozumienie o zawieszeniu układu zbiorowego pracy
 • pobierzPorozumienie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia (art. 36 § 6 kp)
 • pobierzPorozumienie w sprawie stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę (art. 23(1)a k.p.)
 • pobierzPorozumienie w sprawie zawieszenia stosowania niektórych przepisów prawa pracy (art.9¹ k.p.)
 • pobierzPowierzenie innej pracy art42 par4kp.
 • pobierzProśba o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
 • pobierzProtokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
 • pobierzRejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy
 • pobierzRejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby
 • pobierzRezygnacja z wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego
 • pobierzRozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • pobierzRozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia
 • pobierzRozwiązanie umowy zawartej na czas określony za wypowiedzeniem
 • pobierzSprzeciw pracownika od kary porządkowej
 • pobierzŚwiadectwo pracy
 • pobierzUmowa na czas nieokreślony
 • pobierzUmowa o kosztach szkolenia
 • pobierzUmowa o odpow. materialnej za powierzone mienie
 • pobierzUmowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 • pobierzUmowa o pracę
 • pobierzUmowa o pracę na czas określony z pracownikiem tymczasowym
 • pobierzUmowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy z pracownikiem tymczasowym
 • pobierzUmowa o pracę na okres próbny
 • pobierzUmowa o pracę na zastępstwo
 • pobierzUmowa o współodpow. za powierzone mienie
 • pobierzUmowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
 • pobierzUmowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
 • pobierzWniosek do ZUS o wydanie interpretacji
 • pobierzWniosek o przyznanie odprawy emerytalnej/rentowej
 • pobierzWniosek o przyznanie pożyczki z funduszu świadczeń socjalnych
 • pobierzWniosek o rentę socjalną
 • pobierzWniosek o sprostowanie świadectwa pracy
 • pobierzWniosek o udzielenie urlopu wychowawczego
 • pobierzWniosek o urlop bezpłatny
 • pobierzWniosek o urlop wypoczynkowy
 • pobierzWniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • pobierzWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • pobierzWNIOSEK o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • pobierzWniosek o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • pobierzWniosek pracownika o podzielenie urlopu
 • pobierzWniosek pracownika o przekazanie sprawy do sądu pracy
 • pobierzWniosek pracownika o uznanie ugody zawartej przed komisją pojednawczą za bezskuteczną
 • pobierzWykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • pobierzWypowiedzenie czas nieokreślony
 • pobierzWypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
 • pobierzWypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • pobierzwzór legitymacji służbowej Państwowej Inspekcji Pracy
 • pobierzWzór odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
 • pobierzWzór wniosku o umorzenie nalezności z tytułu składek ZUS
 • pobierzZ-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach (2010)
 • pobierzZ-05 Badanie popytu na pracę (2010)
 • pobierzZ-KS Karta statystyczna strajku (2010)
 • pobierzZ-KW Karta statystyczna wypadku (2010)
 • pobierzZaświadczenie szkolenia BHP
 • pobierzZawiadomienie o skutkach choroby zawodowej
 • pobierzZawiadomienie związku zawodowego o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia - z winy pracownika
 • pobierzZawiadomienie związku zawodowego o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę
 • pobierzZgłoszenie pracodawcy do Powiat. Inspekt. Sanitarnego
 • pobierzZgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej
 • pobierzZgłoszenie pracodawcy do PIP
 • pobierzZgłoszenie wypadku przy pracy pracownika
 • pobierzZgłoszenie wypadku w drodze do pracy
 • pobierzZUS DRA (Deklaracja rozliczeniowa)
 • pobierzZUS E-22 wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla pracownika
 • pobierzZUS E-22a wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny
 • pobierzZUS FZLA Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich
 • pobierzZUS Kp-3 Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego
 • pobierzZUS Kp1 wniosek o ustalenie kapitału początkowego
 • pobierzZUS Np7 wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
 • pobierzZUS RCA - Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach
 • pobierzZUS RMUA - raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej
 • pobierzZUS Rp - 12 Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
 • pobierzZUS Rp-13 - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty- osoby uprawnionej do renty socjalnej
 • pobierzZus Rp-15 oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej
 • pobierzZUS Rp-18 Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych
 • pobierzZUS Rp-1a wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
 • pobierzZUS Rp-1E Wniosek o emeryturę
 • pobierzZUS Rp-1Epom Wniosek o emeryturę pomostową
 • pobierzZUS Rp-1R Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy
 • pobierzZUS Rp-2 wniosek o rentę rodzinną
 • pobierzZUS Rp-3 Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń
 • pobierzZUS Rp-3a Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty
 • pobierzZUS Rp-8 Zeznanie świadka
 • pobierzZUS Rp-9 Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów
 • pobierzZUS Rp26 wniosek o świadczenie przedemerytalne
 • pobierzZUS Rp6 kwestionariusz dot okresów składkowych nieskładkowych
 • pobierzZUS Rp7 zaświadczenie o zatrudnieniu wynagrodzeniu
 • pobierzZUS RSA - Raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek
 • pobierzZUS Rw-3 wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej
 • pobierzZUS Rw73 oświadczenie emeryta rencisty
 • pobierzZUS RZA - Raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne
 • pobierzZUS S72b wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu
 • pobierzZUS Z-19 - lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • pobierzZUS Z-7 Zastępcza asygnata zasiłkowa
 • pobierzZUS Z10 Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego/wypadkowego
 • pobierzZUS Z12 wniosek o zasiłek pogrzebowy
 • pobierzZUS Z15 wniosek do zasiłku opiekuńczego
 • pobierzZUS Z17 karta zasiłkowa
 • pobierzZUS Z19 Lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • pobierzZUS Z3 zaświadczenie płatnika składek
 • pobierzZUS Z3a zaświadczenie płatnika składek
 • pobierzZUS ZAA Adresy Prowadzenia Działalności Gospodarczej
 • pobierzZUS ZBA - Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek
 • pobierzZUS ZCNA - Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
 • pobierzZUS ZFA - Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej
 • pobierzZUS ZIPA - Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek
 • pobierzZUS ZIUA- Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
 • pobierzZUS ZPA- Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
 • pobierzZUS ZRU- Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej
 • pobierzZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń/Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
 • pobierzZUS ZWPA (Wyrejestrowanie płatnika składek)
 • pobierzZUS ZWSA- Zgloszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
 • pobierzZUS ZWUA (Wyrejestrowanie z ubezpieczeń)
 • pobierzZUS ZZP- Zgłoszenie zapytania płatnika
 • pobierzZUS ZZU- Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • ZUS Z15 wniosek do zasiłku opiekuńczego pobierz

 • ZUS Rp-13 - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty- osoby uprawnionej do renty socjalnej pobierz

 • [INF-F] Informacja o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym pobierz

 • Sprawozdanie o masie sprzętu zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu – wzór pobierz

więcej