Pytanie

13.01.2010
Firma (działalność jednoosobowa zarejestrowana na podstawie wpisu do ewidencji) prowadzi działalność polegającą na sprzedaży towarów (branża elektroniczna) za pośrednictwem Internetu na terenie Polski, głównie przy wykorzystaniu portalu ****. Rozliczenia podatkowe dokonywane są w postaci podatku zryczałtowanego. Wysyłki towarów, sprzedawanych zazwyczaj za pobraniem, dokonywane są dla odbiorców (głównie osoby fizyczne) kurierem. Firma jest płatnikiem podatku VAT. Planowane jest rozszerzenie działalności o sprzedaż poza granicami Polski, przede wszystkim na terenie Niemiec, Holandii i Czech. Oferta będzie skierowana głównie do osób fizycznych w oparciu o portale internetowe typu ****, a zamówienia będą realizowane przesyłkami kurierskimi. Jakie kroki formalno-prawne należy podjąć, aby zalegalizować taką formę działalności? Jak będą w takim przypadku wyglądały rozliczenia i obciążenia podatkowe w zakresie VAT i podatku dochodowego? Według jakiej stawki winien być naliczany przy takiej sprzedaży podatek VAT (tj. polskiej 22% czy stosowanej w kraju nabywcy) ?

Rozwiązanie problemu

Stan prawny: 2010-01-13 Nr dokumentu: 21812

Między krajami UE obowiązuje swobodny przepływ towarów (oczywiście poza nielicznymi wyjątkami). Zatem nie jest konieczne w przypadku sprzedaży określonych produktów do państwa należącego do UE, aby starać się o dodatkową "legalizację". Swobodny przepływ towarów oznacza, że na obszarze całej UE istnieje swoboda obrotu towarami. Wiąże się to z brakiem kontroli granicznej, ograniczeniem ilościowym i jakościowym w przepływie towarów. Towar, który został wprowadzony legalnie na teren któregoś z państw członkowskich Wspólnot, może być sprzedawany na terytorium każdego innego państwa UE.

Podstawą prawną swobody przepływu towarów określa Artykuł 26 (dawny artykuł 14 TWE) Wersji skonsolidowanej Traktatu o funkcjonowaniu UE, zgodnie z którym:

1.
Unia przyjmuje środki w celu ustanowienia lub zapewnienia funkcjonowania rynku
wewnętrznego zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Traktatów.
2. Rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w którym jest zapewniony
swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału, zgodnie z postanowieniami Traktatów.

Pozostałe kwestie związane ze swobodnym przepływem towaru można znaleźć w Artykułach 28-31 (dawny artykuł 23-31 TWE) Wersji skonsolidowanej Traktatu o funkcjonowaniu UE.


Z treści zadanego pytania wynika, iż podatnik rozlicza się z przychodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w oparciu o ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Po rozpoczęciu dokonywania sprzedaży do krajów unii europejskiej podatnik będzie nadal obowiązany do wykazywania przychodu i opodatkowaniu go na dotychczasowych zasadach.
W zakresie podatku VAT podatnik, w przypadku kiedy sprzedaż będzie na rzecz osób fizycznych, będzie obowiązany zastosować taką stawkę podatku, jaka obowiązuje na dany towar w Polsce, do momentu przekroczenia limitu określonego limitu. 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług "W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, z zastrzeżeniem ust. 2."

Trzeba mieć przy tym na uwadze, iż w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów.

W przypadku przekroczenia kwoty, o której mowa powyżej, miejsce opodatkowania na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów obowiązuje, począwszy od dostawy, którą przekroczono tę kwotę. 

Biorąc powyższe pod uwagę uznać należy, że w przypadku, kiedy wartość sprzedaży wysyłkowej nie przekroczy określonego limitu, to sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce. Jeśli jednak limit ten zostanie przekroczony, to podatnik będzie obowiązany do rozliczania podatku w tym kraju. Aby stwierdzić, jakie jest miejsce opodatkowania podatnik powinien zapoznać się z limitami, jakie obowiązują dla danego kraju.

Należy także wiedzieć, iż podatnik od momentu rozpoczęcia sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, może wybrać opodatkowanie w kraju nabywcy. Jednak w tym celu musi spełnić określone warunki. Podatnik jest obowiązany do pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z tego wyboru, z zaznaczeniem nazwy państwa członkowskiego lub nazw państw członkowskich, których zawiadomienie to dotyczy. Zawiadomienie, o którym mowa składa się co najmniej na 30 dni przed datą dostawy, począwszy od której podatnik chce korzystać opodatkowania w kraju kontrahenta. 

Podatnik jest także obowiązany do przedstawienia naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie 30 dni od pierwszej dostawy towarów po skorzystaniu z opcji, o której mowa powyżej, dokumentu potwierdzającego o zawiadomieniu właściwego organu podatkowego w innym państwie członkowskim o zamiarze rozliczania w tym państwie członkowskim podatku od wartości dodanej od sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. 

Warto także wskazać, iż w przypadku, kiedy podatnik wybierze opodatkowanie w kraju kontrahenta to będzie obowiązany ten sposób opodatkowania stosować przez co najmniej 2 lata od daty pierwszej dostawy dokonanej w trybie przewidzianym tą opcją. Jeśli po upływie tego okresu podatnik rezygnuje z korzystania z omawianej opcji, dla jednego lub więcej państw członkowskich, jest on obowiązany przed datą dostawy, począwszy od której rezygnuje z korzystania z tej opcji, zawiadomić na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o tej rezygnacji. 

Trzeba pamiętać, iż powyższe zasady nie mają zastosowania w odniesieniu do sprzedaży nowych środków transportu, towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz - miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane; nie uznaje się za instalację lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem; wyrobów akcyzowych oraz towarów opodatkowanych marżą

Podstawa prawna

  • Art. 26, 28-31 Wersji skonsolidowanej Traktatu o funkcjonowaniu UE (Dz. U. UE. C 2008 115/01)
  • Art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Sprawozdanie o masie sprzętu zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu – wzór pobierz

  • KRS-D3 Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych pobierz

  • Wniosek o wyznaczenie sądu właściwego ze względów celowościowych pobierz

  • [VAT-25] Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu pobierz

więcej