Pytanie

14.01.2010
Podmiot gospodarczy zajmujący się produkcją mebli chce wybudować kotłownię o mocy 10 MW, wytwarzającą ciepło w procesie spalania odpadów drzewnych z produkcji mebli (resztki płyty OSB i wiórowej). Kotłownia będzie wykorzystywać 4 MW ciepła na potrzeby własne podmiotu(ogrzewanie pomieszczeń, procesy technologiczne), zaś 6 MW ciepła będzie sprzedawane jednemu odbiorcy. Przesyłanie ciepła do odbiorcy odbywać się będzie własną siecią ciepłowniczą podmiotu. Proszę o odpowiedź na pytanie, czy w opisanej sytuacji, na podstawie art. 32 Prawa energetycznego w/w podmiot będzie musiał uzyskać trzy koncesje związane ze sprzedażą powyżej 5 MW ciepła tj. koncesje na: 1. wytwarzanie ciepła 2. przesyłanie lub dystrybucję ciepła 3. obrót ciepłem, czy też co do koncesji dotyczącej wytwarzania ciepła będzie miało miejsce zwolnienie na podst. art. 32 ust. 4 a pozostałe dwie koncesje należy uzyskać?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KRS-WE] Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Pozew o świadczenie pieniężne pobierz

  • Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu - wzór pobierz

  • [IFT-2/IFT-2R] Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobierz

więcej