Pytanie

12.01.2010
Wpłynął niedawno do Zakładu wniosek o wydanie warunków technicznych na przyłączenie projektowanego budynku do kanalizacji sanitarnej. Jak się okazało działka, na której zostanie zaprojektowany budynek jest oddalony od istniejącej sieci kanalizacyjnej o ok. 300 mb. W związku z powyższym przyłącze do w/w budynku przechodziłby przez kilka działek. Zgodnie z definicją przyłącza kanalizacji sanitarnej cyt. „ przyłącze kanalizacji sanitarnej jest to odcinek łączący budynek z kanalizacja sanitarną za pierwszą studzienką w przypadku braku studzienki do granicy nieruchomości” , dlatego w wyżej opisanym przypadku każdy następny metr za granicą nieruchomości nie jest już przyłączem tylko siecią. Proszę zatem mi odpowiedzieć, czy wydając warunki techniczne do projektowanego budynku o przyłączenie kanalizacji sanitarnej mam wymagać, aby inwestor wykonał przyłącze + sieć i uzyskał pozwolenie na budowę, czy pozostać przy tym, iż przyłącze jest to odcinek od budynku do wpięcia się do głównego kolektora. Z drugiej strony wszystkie przyłącza tj. wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne i gazowe zgodnie z ustawą „ Prawo budowlane” są na zgłoszenie, a nie na pozwolenie na budowę.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-17] Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego/negocjacji bez ogłoszenia/zamówienia z wolnej ręki/zapytania o cenę/licytacji elektronicznej pobierz

  • Wniosek o udzielenie zabezpieczenia przyszłych roszczeń alimentacyjnych związanych z ustaleniem ojcostwa pobierz

  • Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji pobierz

  • Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych pobierz

więcej