Pytanie

18.03.2010
Czy art. 24h ust. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w brzmieniu: „Jeżeli terminy określone w ust. 4 lub 5 nie zostaną dotrzymane, odpowiednio, przewodniczący rady gminy, wojewoda lub wójt w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin. Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania” wprowadzony ustawą z dnia 5 września 2008r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych innych ustaw wchodzącą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i mającą zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której weszła w życie, ma zastosowanie do wyborów uzupełniających bądź ponownych w trakcie trwania kadencji 2006-2010.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Opłata adiacencka pobierz

  • [PIT-28/B]Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych pobierz

  • Pozew o alimenty pobierz

  • [PIT-2a]Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społocznego (przez okres pełnego miesiące kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobierz

więcej