Pytanie

13.04.2010
Czy jednostki organizacyjne tej samej osoby prawnej (jednostki samorządu terytorialnego) nie posiadające osobowości prawnej mogą między sobą zawrzeć umowę dzierżawy lokalu (GZUP a OPS)? Czy w powyższej sytuacji bardziej wskazaną formą jest przekazanie przez Gminę dla OPS lokalu na zasadzie dzierżenia zgodnie z art. 338 KC czy też oddanie lokalu w trwały zarząd (ustawa o gospodarce nieruchomościami)?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Pozew o rozwiązanie umowy i zapłatę pobierz

  • Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego świadczenie z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego organem rentowym pobierz

  • [AKC– 4/F] Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych pobierz

  • [DRUK ZP-2/NO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie ... pobierz

więcej