Pytanie

22.07.2008
Czy przebieg posiedzenia komisji rady miejskiej może być nagrywany przez dyktafon bez zgody wszystkich radnych biorących udział w komisji, jeżeli tak, w jaki sposób określić zasady korzystania z nagrań posiedzeń organów władzy, czy trzeba uregulować w statucie gminy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-17] Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego/negocjacji bez ogłoszenia/zamówienia z wolnej ręki/zapytania o cenę/licytacji elektronicznej pobierz

  • [DRUK ZP-1/DK] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych pobierz

  • Informacja o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę pobierz

więcej