Pytanie

13.10.2008
Gmina jako jednostka nie posiada Zakładu Budżetowego zajmującego się zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków. Przedmiotowe sprawy załatwiane są w Urzędzie Gminy. Przychody ze sprzedaży wody i odprowadzanych ścieków wprowadzane są bezpośrednio do budżetu gminy i księgowane po stronie dochodów budżetowych. Gmina w budżecie zabezpiecza również niezbędną ilość środków finansowych na wydatki związane z zakupem wody, zapłatą za energię elektryczną oraz innymi wydatkami związanymi z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków. W przypadku braku środków po stronie przychodów podejmowane są Uchwały Rady Gminy zabezpieczające środki na pokrycie powstałych wydatków np. awarie, konieczne modernizacje. Gdy przychody z zapłaty za wodę i ścieki są wyższe niż potrzebne wydatki na dostarczenie wody i odbiór ścieków Rada Gminy podejmuje uchwałę o przesunięciu tych środków na inne cele np. remont dróg. Dla pełnej orientacji jaką ilość środków należy zabezpieczyć w budżecie, Gmina sporządza kalkulację cen wody i ścieków, która służy Radnym do analizy przy podjęciu uchwały o cenie wody i ścieków oraz na pokrycie kosztów wynikających z różnicy cen wody i ścieków wyliczonych w kalkulacji a cenami uchwalonymi przez Radę Gminy . W ten przedstawiony sposób realizowaliśmy zadanie o wielu lat przechodząc wiele kontroli w tym Regionalnej Izby Obrachunkowej. W ubiegłym roku ze względu na skargę ustalenie cen wody i ścieków zostało przeprowadzone ściśle z wymogami przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 oraz rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 127 poz. 886). W wyniku sporządzonej kalkulacji cen wody i ścieków, która po stronie wydatków obejmowała także podatek o nieruchomości, który w przypadku braku zakładu budżetowego jest nie wyjaśnione czy powinien być ujmowany, cena wody zgodnie z kalkulacją wyniosła 4,12 netto, natomiast ścieków 3,80. Rada gminy po dokonaniu analizy, podjęła uchwalę o cenie wody i ścieków w wysokości za wodę 2,43 netto za ścieki 2,13 netto. Po przekazaniu dokumentów do sprawdzenia w Urzędzie wojewódzkim wydziale prawnym zostało nam zarzucone że nie może być różnicy pomiędzy ceną wynikająca z kalkulacji a ceną wody i ścieków uchwaloną przez Radę Gminy i że pokrycie kosztów wynikających z różnic cen wody i ścieków wyliczonych w kalkulacji a cenami uchwalonymi przez Radę Gminy powinno odbyć się poprzez podjęcie uchwały przez Radę Gminy o dopłacie do cen wody i ścieków. Podjęcie w/w uchwały w naszym przypadku gdzie nie ma Zakładu Budżetowego jest niemożliwe i po dokonaniu wyjaśnień wydział prawny zalegalizował uchwałę, jednak przesłał nam następne uwagi, które kończą się stwierdzeniem że brak zakładu budżetowego nie daje Radzie Gminy upoważnienia do samodzielnej zmiany cen za wodę i ścieki w uchwale zatwierdzającej taryfy. Pytanie i wniosek nasz po różnych konsultacjach jest następujący: W związku z tym czy zasadne jest sporządzanie kalkulacji cen wody i ścieków zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886) w przypadku gdy gmina nie posiada Zakładu Budżetowego oraz przedkładanie je w odpowiednich terminach Radzie, jeśli nie może podjąć uchwały o dopłatach do wody, (uchwała taka na pewno nie może być podjęta, taka jest wykładnia Urzędu wojewódzkiego wydziału prawnego i Regionalnej Izby Obrachunkowej ) . Brak uchwały o podjęciu dopłat doprowadziłby do wysokiej ceny wody i ścieków, w gminach gdzie są zakłady Rada gminy dopłaca do wody i ścieków, więc ma możliwość wpływu na ceny wody i ścieków . Sytuacja ta doprowadzi do nierównego traktowania mieszkańców wobec prawa, a sami nic w tym przypadku nie zawinili i nic zrobić nie mogą. Analizując sytuacje w gminach gdzie nie ma zakładów Budżetowych nie spotkałem się z przypadkiem aby ustalono ceny wody i ścieków stosując w/w przepisy. Po dokonaniu analizy wszystkich materiałów i przepisów wg. naszego zdania wynika że przepisy w/w ustawy w przypadku gmin gdzie nie ma zakładów Budżetowych można stosować w ograniczonym zakresie , natomiast samo podjęcie uchwały o cenie za wodę i ścieki powinno odbywać się poprzez Uchwałę Rady Gminy oraz zabezpieczeniu środków na pokrycie wydatków niezbędnych na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków w budżecie gminy, co pozwoli mieć wpływ Radzie Gminy na kształtowanie ceny wody i ścieków tak jak w zakładach budżetowych działających przy gminach.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS RZA - Raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne pobierz

  • ZUS ZIUA- Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej pobierz

  • Wniosek o przyznanie prawa pomocy_osoba fizyczna PPF pobierz

  • Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych pobierz

więcej