Porady prawne

 • 2013-04-04

  Jakie warunki należy spełnić aby odwołać wiceprzewodniczącego sejmiku województwa?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-10-25

  Czy kandydat na wójta może być osobą upoważnioną przez pełnomocnika komitetu wyborczego partii politycznej do zgłaszania kandydatów na radnych i wójta?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-10-06

  Komitet wyborczy zarejestrował kandydata na radnego w jednym okręgu wyborczym. Do ilu obwodowych komisji wyborczych ma prawo pełnomocnik takiego komitetu zgłaszania kandydatów na członków komisji? Do jednego, właściwego dla okręgu, w którym zgłosił kandydata na radnego, czy też do wszystkich obwodowych komisji w gminie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-10

  Art. 30 ustawy ordynacja wyborcza do rad gmin..., mówi,że Rada Gminy tworzy na wniosek wójta odrębny obwód głosowania w np. domu pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie. Tworzenie tam odrębnego obwodu jest obowiązkowe. Nieutworzenie takiego obwodu jest ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-29

  Ilu wiceprzewodniczących może wybrać sejmik województwa, oraz kto wykonuje zadania przewodniczącego w sytuacji gdy na czas jego nieobecności nie został wyznaczony wiceprzewodniczący?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-12-14

  Każdy z wojewodów prowadzi tzw. Dziennik Urzędowy Województwa czyli urzędowy publikator o zasięgu swojego województwa. Ogłaszane są w nim akty prawa miejscowego wojewody, organów jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, sejmiku województwa łódzkiego), organów administracji niezespolonej oraz niektóre akty prawne, informacje, ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-08-22

  Proszę o podanie obowiązków samorządu wojewódzkiego w zakresie w zakresie pomocy społecznej. Proszę o podanie podstawy prawnej.
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-08-22

  Jakie są zadania samorządu wojewódzkiego w zakresie edukacji publicznej?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo administracyjne

Wzory pism

 • [VAT-24] - Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu pobierz

 • ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń/Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej pobierz

 • NIP-5 Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej pobierz

 • [RZ-3] Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów pobierz

więcej