Porady prawne

 • 2011-02-15

  Czy Centrum Kształcenia Praktycznego jako publiczna placówka oświatowo-wychowawcza feryjna, której organem prowadzącym jest Gmina może realizować zadania zlecone przez organ prowadzący w zakresie: remontów placówek oświatowych i innych obiektów użyteczności publicznej, utrzymywania w czystości ulic i placów, konserwacji terenów zielonych ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-14

  Czy w oświadczeniu majątkowym składanym przez radnych , wójta, skarbnika, sekretarza kierowników jednostek organizacyjnych należy wykazywać dochody uzyskane przez współmałżonka.
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-03

  Czy w świetle art. 27 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym zastępca burmistrza może być radnym powiatu ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-07

  W Radzie Gminy nie powstały żadne kluby radnych. Kto oprócz wójta ma prawo podjęcia inicjatywy uchwałodawczej.
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-03

  Rada Gminy rozpatrywała uchwałę w sprawie wysokości wynagrodzenia wójta, na wniosek formalny jednego z radnych wprowadzono poprawkę do uchwały, obniżającą wysokość zaproponowanego w projekcie uchwały wynagrodzenia, przegłosowano wprowadzenie poprawki zgodnej z wnioskiem radnego stosunkiem głosów: 6 za, 5 przeciw, 1 wstrzymujący, w ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-29

  W strukturze urzędu gminy funkcjonuje straż gminna. Czy strażnikowi gminnemu lub komendantowi straży gminnej można przydzielić (wpisać do zakresu czynności) dodatkowe obowiązki dotyczące prowadzenia spraw z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych, należące do zadań gminy.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-15

  Uchwałą Rady Gminy ustalono wysokość diet i zwrot kosztów podróży dla radnych. Jeden z radnych wszedł w skład osobowy dwóch komisji Rady, co jest zgodne ze statutem Gminy. Po tym fakcie złożył pisemną deklaracje, że za pracę w drugiej komisji rezygnuje z należnej mu diety. Czy prawidłowym będzie biorąc pod uwagę treść art. 25 ust 4 ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-06

  Czy radny rady gminy, który również pełni funkcję sołtysa może być związany z urzędem umową zlecenie (umową agencyjno - prowizyjną na pobór podatku)? Co w przypadku kiedy w/w umowa została zawarta z sołtysem wcześniej, a teraz został on wybrany na radnego rady gminy? Czy i w jakim terminie, w jakiej formie powinno nastąpić rozwiązanie ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo administracyjne

Wzory pism

 • Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości pobierz

 • KRS Z21 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego, wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, pobierz

 • Wniosek o dokonanie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej pobierz

 • Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw jednoosobowego przedsiębiorcy pobierz

więcej