Porady prawne

 • 2010-09-20

  Czy w świetle zapisów art. 9 ustawy o samorządzie gminnym dopuszczalne jest świadczenie przez gminę odpłatnych usług w zakresie odśnieżania prywatnych parkingów przylegających do dróg publicznych, z których praktycznie mogą korzystać również mieszkańcy gminy (parkingi otwarte ogólnodostępne, chociaż bezspornie stanowią własność prywatną).
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-10

  Art. 30 ustawy ordynacja wyborcza do rad gmin..., mówi,że Rada Gminy tworzy na wniosek wójta odrębny obwód głosowania w np. domu pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie. Tworzenie tam odrębnego obwodu jest obowiązkowe. Nieutworzenie takiego obwodu jest ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-02

  Skarbnik gminy przebywa na dłuższym zwolnieniu lekarskim. W gminie jest stanowisko „zastępcy skarbnika”. Oprócz tego skarbnik upoważnił swojego zastępcę do kontrasygnowania czynności prawnych - na podst. art. 46 ust. 3 uosg. W związku z tym zastępca skarbnika używa pieczęci „z-up skarbnika” (której używa do kontrasygnaty) i „z-ca ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-24

  W przypadku odwołania przewodniczącego rady gminy na sesji, zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, tj. na wniosek 1/4 ustawowego składu rady, po zarządzeniu głosowania tajnego i odczytania wyniku przez komisje skrutacyjną, kto powinien prowadzić dalsze obrady, aż do zamknięcia sesji (w tym również pkt dotyczący wyboru ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-24

  Czy w wydatkach z funduszu sołeckiego można zaplanować zakup paliwa do kosiarki w celu wykaszania terenów rekreacyjnych w danym sołectwie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-02

  Cy istnieje prawny obowiązek ustalenia w formie uchwały rady gminy przerwy urlopowej w pracach rady gminy? Czy radnym, za czas przerwy urlopowej należą się diety?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-07

  Czy w trakcie roku budżetowego rada sołecka może zmieniać przeznaczenie funduszu sołeckiego? We wniosku złożonym do budżetu zgłoszono chęć zakupu wyposażenia do świetlicy, natomiast obecnie mieszkańcy chcą wykorzystać te środki na budowę boiska piłkarskiego. Czy taka zmiana jest dopuszczalna?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-02

  Jakie kroki, czynności ma podjąć wieś (Rada sołecka, mieszkańcy) by nie dopuścić do zasiedzenia 41 działek leśnych ( pierwotni właściciele zmarli lub dotychczas nie odnaleźli się) przez jednego napływowego mieszkańca wsi, który korzystając z niewiedzy innych z premedytacją chce przywłaszczyć sobie ziemię? Mieszka on tylko 7lat na wsi, ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo administracyjne

Wzory pism

 • [DRUK ZP-21] Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert pobierz

 • Umowa o przystąpieniu do długu pobierz

 • [WZP-1M] Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku pobierz

 • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu I pobierz

więcej