Porady prawne

 • 2010-05-26

  Jakie jest prawo wywieszania plakatów reklamujących na terenie miasta? Jakie miejsca są dozwolone a na jakich nie wolno, pod groźbą kary? Jaka jest kara za wywieszenie plakatu na drzewie lub innym niedozwolonym miejscu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-24

  Mam zamiar wykupić mieszkanie kwaterunkowe od gminy na własność. Czy podpisując umowę notarialną mogę natychmiast podarować wykupione mieszkanie córce?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-17

  Dnia 24 marca 2010 roku rada miasta naszej gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy. Proszę o jednoznaczną odpowiedź od kiedy firma świadcząca usługi komunalne może stosować nowe stawki za wywóz nieczystości?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-29

  Czy w statucie sołectwa można w uprawnieniach sołtysa zawrzeć zapis o treści:”Sołtys opiniuje wnioski mieszkańców sołectwa w sprawach przyznania im zasiłków i innej pomocy, jak również wniosków o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności”.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-20

  Do Gminne Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych wpłynął wniosek od Prokuratury powołującej się na art. 182 kpa i art. 24 i 25 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.... o wszczęcie postępowania administracyjnego o skierowanie na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia osoby która aktualnie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-13

  Czy jednostki organizacyjne tej samej osoby prawnej (jednostki samorządu terytorialnego) nie posiadające osobowości prawnej mogą między sobą zawrzeć umowę dzierżawy lokalu (GZUP a OPS)? Czy w powyższej sytuacji bardziej wskazaną formą jest przekazanie przez Gminę dla OPS lokalu na zasadzie dzierżenia zgodnie z art. 338 KC czy też ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-02

  Czy wójt ma możliwość zmusić prywatnego właściciela do naprawy ogrodzenia działki znajdującej się przy drodze powiatowej stanowiącej główny dojazd do urzędu gminy co rzutuje na estetykę miejscowości? Uchwalony regulamin utrzymania czystości i porządku nie zawiera takich podstaw.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-26

  Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z podatku od środków transportowych zwolnione są środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Pojazdy pożarnicze są niewątpliwie takimi pojazdami. W związku z ...
  sprawdź odpowiedź

12 3 4 5 6 7 8 9 1032
Zadaj pytanie

Prawo administracyjne

Wzory pism

 • Oświadczenie o zamiarze podjęcia lub o zmianie charakteru działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka pobierz

 • Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu – wzór pobierz

 • [DRUK ZP-2/WR] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie zamówienia ... pobierz

 • [SD-3] Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych pobierz

więcej