Porady prawne

 • 2010-03-23

  Z dniem 1.01.2010 r. został zlikwidowany gminny fundusz ochrony środowiska (Dz.U. z 2009 r. Nr 215 poz. 1664). W związku z powyższym mam pytanie : czy rada gminy swą uchwałą ma potwierdzić fakt likwidacji w/wym. funduszu, czy tylko dostosować w tym zakresie uchwałę budżetową na 2010 r. w terminie do do końca marca bieżącego roku?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-18

  Czy art. 24h ust. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w brzmieniu: „Jeżeli terminy określone w ust. 4 lub 5 nie zostaną dotrzymane, odpowiednio, przewodniczący rady gminy, wojewoda lub wójt w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia do jego niezwłocznego ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-08

  Z ustawy o ochronie przeciwpożarowej wynika, że gmina ma obowiązek finansowania wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej. Zbudowanie boksów garażowych na samochody i sprzęt bez wątpienia podwyższy gotowość bojową jednostki OSP. Czy wskazana inwestycja może być finansowana z funduszu ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-03

  Czy będąc radnym rady gminy można sprzedawać swojej gminie usługi asenizacyjne (obsługa szamb w szkołach i budynkach gminy ) oraz sprzedawać towary spożywcze na talony podopiecznym gminnego ośrodka pomocy społecznej w swoim sklepie.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-02

  Czy wszystkie parkingi położone przy drogach miejskich/ulicach w mieście powinien sprzątać zarządca drogi?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-26

  Czy w związku z rozszerzeniem katalogu zadań własnych gminy ustawą o funduszu sołeckim, środki z funduszu sołeckiego przypadające na dane sołectwo mogą być wykorzystane jako wkład własny do projektu w ramach „Małych projektów” osi IV LEADER (projekt obejmuje np. organizacje imprez, zakup wyposażenia świetlic itp.). Beneficjentem będzie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-23

  Sołectwo złożyło wniosek wskazując konkretne przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. Burmistrz przyjął wniosek. Wniosek został ujęty w projekcie budżetu, budżet został uchwalony przez Radę gminy. Czy zebranie wiejskie może w trakcie roku budżetowego zmienić cel przeznaczenie środków funduszu sołeckiego, składając nowy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-22

  Czy można i w jaki sposób przekazać sołtysowi odpowiedzialność za mienie znajdujące się w świetlicy wiejskiej?
  sprawdź odpowiedź

13 4 5 6 7 8 9 10 1132
Zadaj pytanie

Prawo administracyjne

Wzory pism

 • ZUS Rp-18 Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych pobierz

 • NIP-C Informacja o miejscach wykonywania działalności pobierz

 • [CIT- 6 R] Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobierz

 • ZUS E-22 wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla pracownika pobierz

więcej