Pytanie

22.02.2010
Czy ustalenie, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar położony w parku krajobrazowym, realizacji nowych przewodów elektroenergetycznych 15 kV jako wyłącznie kablowych ( dla nowych terenów budowlanych), jest naruszeniem interesów właściciela istniejących sieci, w kontekście: - przepisów art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80. poz. 717, z późniejszymi zmianami): - Rozporządzenia Wojewody tworzącego park krajobrazowy, gdzie zgodnie z w/w Rozporządzeniem, w celu zapewnienia warunków dla właściwych form ochrony i kształtowania środowiska (…), obowiązuje między innymi stosowanie kierunków działań: (…) ochrona środowiska i krajobrazu przed zakłóceniami harmonii w krajobrazie, (…) czynna ochrona środowiska poprzez prawidłową politykę przestrzenną?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Umowa na czas nieokreślony pobierz

  • Wniosek o zawieszenie postępowania ze względu na toczące się w sprawie postępowanie karne pobierz

  • Wzór wniosku o umorzenie nalezności z tytułu składek ZUS pobierz

  • Interwencja uboczna pobierz

więcej