Pytanie

17.12.2008
Wykonuję pomiary elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podczas pomiarów elektrycznych w budynku wielorodzinnym stwierdziłem w części mieszkań brak skutecznej ochrony od porażeń w instalacji elektrycznej. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jest powiedziane : Art. 70. 1. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych lub umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. Budynek jest własnością Wspólnoty Mieszkaniowej zarządzanej przez Zarządcę. W mieszkaniach będących własnością Gminy usterki zostały usunięte na koszt właściciela - Gminy. Natomiast właściciele mieszkań podpisywali oświadczenie, że zostali powiadomieni o niebezpieczeństwie porażenia prądem elektrycznym i zobowiązują się w ciągu 2 tygodni do usunięcia usterki i powiadomienia o usunięciu zarządcy. Obecnie odbywa się u zarządcy kontrola z Państwowego Nadzoru Budowlanego, który nakazał zarządcy usunięcia usterek w ciągu 7 dni. Moje pytanie brzmi: Czy P.N.B. właściwie zinterpretował ten art. 70 i nakazał zarządcy a nie właścicielom usunięcie tych usterek? Na czyj koszt zarządca te usterki powinien usunąć?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [AKC–4/D] Podatek akcyzowy od paliwa silnikowych - z wyłączeniem gazu pobierz

  • ZUS ZCNA - Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego pobierz

  • KRS ZE Zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • [KRS- W6] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa pobierz

więcej