Pytanie

17.04.2009
Jakie są niezbędne wymagania do opracowania opinii technicznej? Czy architekt posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej nadane w 2001 r. w oparciu o obowiązujące wówczas rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r., Nr 8, poz. 38). Członek izby architektów może sporządzić opinię techniczną dotyczącą realizacji obiektu w zakresie potwierdzenia zgodności wykonania z zatwierdzonym projektem? Opinia ta jest wymagana przez PINB ze względu na zagubienie dziennika budowy. Czy w takim przypadku koniecznym jest przynależność do izby inżynierów? Wyjaśniam też, że sporządzenie przedmiotowej opinii nie jest związane z pełnieniem obowiązków kierownika budowy.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [AKC–4/B] Podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych, wyrobów pośrednich pobierz

  • Wniosek o wyłączenie sędziego pobierz

  • Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia - z winy pracownika pobierz

  • [DRUK ZP-1/PN] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

więcej