Pytanie

12.08.2009
Inspektor nadzoru w branży sanitarnej uzyskał uprawnienia budowlane w 1994 r. na podstawie § 5 ust.1 pkt.1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1975 r., Nr 8, poz. 46 z późn. zm.) w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych obejmujących sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne uzbrojenie terenu. Upoważniony został do kierowania, nadzorowania i kontrolowania, wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu. Obecnie inspektor nadzoru chce rozszerzyć swoje uprawnienia o instalacje wewnętrzne, aby posiadać uprawnienia bez ograniczeń. Czy inspektor nadzoru dopiero od dnia dzisiejszego będzie posiadał uprawnienia budowlane? Czy będzie się liczył jego wcześniejszy staż w doświadczeniu zawodowym w pełnym zakresie uprawnień?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-1/NBO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • Wezwanie do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych pobierz

  • Odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym pobierz

  • [VAT-23] Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu pobierz

więcej