Pytanie

17.09.2008
Jaki czas ma na Urząd na wydanie decyzji o warunkach zabudowy i co zrobić w sytuacji kiedy minęły już 2 miesiące od złożenia wniosku a urzędnik po powrocie z urlopu informuje mnie, że to jest mój problem. Przesłanie pisma do Zarządu Dróg Miejskich zajęły mu trzy tygodnie. Wszystko jest już uzgodnione, zostało tylko wypisanie decyzji, czyli dobra wola urzędnika, której mu wyraźnie brak.

Rozwiązanie problemu

Stan prawny: 2008-09-17 Nr dokumentu: 8443

Zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) wynika, że „załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania".

Z powyższej treści wynika, że teoretycznie urząd ma na to dwa miesiące, jednak w praktyce na decyzję o warunkach zabudowy czeka się trzy - sześć miesięcy. Dzieje się tak dlatego, że decyzja jest zazwyczaj uzgadniana z kilkoma organami, a każdy z nich ma na to dwa tygodnie.

Często organy wydające decyzję o warunkach zabudowy zamieszczają informację o procedurze udzielenia decyzji o warunkach zabudowy o następującej treści:

  • Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu następuje w drodze decyzji w terminie do 2 miesięcy, z zastrzeżeniem, że czas oczekiwania na brakujące materiały lub opinie innych organów lub instytucji nie wlicza się do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy".
  • Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (data doręczenia kompletnego wniosku organowi właściwemu w sprawie). Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu".

Kodeks postępowania administracyjnego dopuszcza taką możliwość w brzmieniu art. 35 § 5 z którego czytamy, że „do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu".

Podstawa prawna

  • Art. 35 § 3 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Oświadczenie pracownika samorządowego o wykonywaniu działalności gospodarczej pobierz

  • Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty pobierz

  • [KW-ODPIS] Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej pobierz

  • Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości pobierz

więcej