Porady prawne

 • 2011-04-27

  Osoba prowadzi biuro dokumentacji budowlanej i między innymi reprezentuje swoich inwestorów w poszczególnych urzędach w celu złożenia kompletu dokumentów do wydania pozwolenia na budowę. Inwestor podpisuje stosowne pełnomocnictwo dla biura. Pełnomocnictwo to nie jest obecnie honorowane, ponieważ urzędnik wymaga posiadania ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-28

  Art. 63 KPA w § 1 wyraźnie wskazuje, że podania mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczna skrzynkę podawczą utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-23

  Złożyłem wniosek o udostępnienie informacji publicznej do Gminy na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.Nr 112, poz. 1198). Gmina nie wywiązała się z obowiązku jaki nakłada w/w ustawa. Czy można złożyć oraz gdzie można złożyć skargę, zażalenie na nie wywiązanie się z ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-18

  Od 2001 zwracam się do Urzędu Gminy o pomoc w zabezpieczeniu mojego domu przed skutkami osuwania się ziemi do sąsiadującego z moją posesją potoku potok wzbiera i powoduje straty na mojej działce. Urząd Gminy zlecił skierowanie sprawy do zarządcy potoku tj. Zarządu Urządzeń i Melioracji Wodnych. Były przeprowadzone wizję lokalne z ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-29

  Proszę o informację, jak powinien wyglądać i co zawierać wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste jest nieuzasadniona?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-09

  Czy odwołanie od decyzji pozwolenia na budowę wniesione po upływie terminu ustawowego wstrzymuje wykonanie zaskarżonej decyzji? Nadmieniam, że w odwołaniu nie wniesiono o przywrócenie terminu.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-10-04

  Wystąpiłem do Urzędu Gminy z wnioskiem o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obiektu liniowego. Przedstawiłem stosowne dokumenty, między innymi wypisy uproszczone z rejestru gruntu z datą wystawienia z kwietnia b.r. Na wydruku wypisów uwidocznione są również działki, których nie obejmuje inwestycja, a ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-06

  Organ podatkowy I instancji wydał podatnikowi (spółce z o.o.) na podstawie Ordynacji podatkowej dnia 17.12.2009 r. decyzję o odmowie naliczenia odsetek za nadpłacony podatek od nieruchomości za 2008 r.. Podatnik dnia 08.01.2010 r. wniósł od niej odwołanie, które zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego dnia 26.06.2010 r. ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Wniosek o rentę socjalną pobierz

 • [PIT/M] Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym pobierz

 • E-24 Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji ubezpieczeniowych pobierz

 • [VAT-23] Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu pobierz

więcej