Porady prawne

 • 2011-04-22

  Czy inpektor nadzoru ma prawo żadać od wykonawcy w trakcie wykonywania robót, pobrania próbki na budowie i zbadania kruszywa, mimo posiadania i przedstawienia inspektorowi nadzoru deklaracji zgodności od producenta na wbudowaną partię tego materiału ? Czy jednocześnie może żądać przedstawienia koncesji na kruszywo przed przystąpieniem ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-04-22

  Wspólnota zainteresowana jest postawieniem znaku B18 - zakaz wjazdu pojazdów ponad 3,5t. Interesuje minie, czy developer mający zapis w pozwoleniu na budowę,iż dojazd do placu budowy jest wskazany przez teren drogi prywatnej, gdzie planowany jest znak B18, będzie honorował postawiony znak, czy nakaz wydany w pozowleniu na budowę zezwoli ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-04-07

  Czy w świetle art. 6 ust. 1 i 2 b ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Urzędy Gmin zobligowane są do opracowania własnych instrukcji archiwalnych, czy wystarczy, że wybiorą sposób archiwizowania dokumentów a jako obowiązującą w Urzędzie uznają instrukcję archiwalną przyjętą przez Prezesa Rady Ministrów?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-23

  Czy następujące informacje zawarte w zarządzeniu organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego i opublikowane w BIP-ie są danymi osobowymi: 1) nazwa klubu sportowego, 2) imię i nazwisko zawodnika, 3) kwota przyznanego okresowego stypendium sportowego.
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-23

  Złożyłem wniosek o udostępnienie informacji publicznej do Gminy na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.Nr 112, poz. 1198). Gmina nie wywiązała się z obowiązku jaki nakłada w/w ustawa. Czy można złożyć oraz gdzie można złożyć skargę, zażalenie na nie wywiązanie się z ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-14

  Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 21a ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, Poz. 1243 z późn. zm.) przez marszałka województwa winna być wydana decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami. w danym przedsiębiorstwie. Od kiedy obowiązuję składanie wniosków w sprawie wydania takiej decyzji i jakie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-01

  Rozporządzenie MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej w paragrafie 2 podaje cztery kategorie rejestracji obrazu jednak nie definiuje ich jednoznacznie (mówi, że to operator ma to określić co wg mnie jest niedopuszczalne). Jak należy rozumieć każdą z kategorii oraz jaka jest ich ścisła i ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-08

  Czy dyrektor szkoły jest zobowiązany do stworzenia planu obrony cywilnej, czy jest to obowiązek gminy. Rozumiem, że taki plan musi być w szkole (?), ale kto ma obowiązek go napisać? Wytyczne ogłasza szef obrony cywilnej kraju, szczegółowe zasady opracowania planu i jego zawartość ustala starosta, przekazując je wójtom, a Ci z kolei ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo administracyjne

Wzory pism

 • KRS- W22 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego pobierz

 • Powództwo ekscydencyjne pobierz

 • ZUS ZAA Adresy Prowadzenia Działalności Gospodarczej pobierz

 • Umowa najmu samochodu pobierz

więcej