Pytanie

05.11.2013
Czy art.64 i art.65 k.p.a. dotyczą tylko i wyłącznie takich spraw, które co do zasady kończą się wydanie decyzji? 2) Jak traktować zapytania petentów lub pacjentów mające dla nich charakter informacyjny dotyczący spraw pacjentów tj. czy są to wnioski w rozumieniu działu VIII k.p.a. i w związku z tym podlegają art.254 k.p.a.? 3) W jaki sposób rozróżniać czy dane zapytanie jest z mocy k.p.a. czy też ustawy o dostępie do informacji publicznej? Dla uniknięcia nieporozumień dodaję, że sprawa dotyczy Biura Rzecznika Praw Pacjenta, którego zadania określa ustawa.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Pozew o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez dziki pobierz

  • Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu pobierz

  • Zawiadomienie o zajęciu praw majątkowych pobierz

  • [DRUK ZP-1/PN] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

więcej