Porady prawne

 • 2010-05-19

  Czy kosztami prac rozwojowych (częściowo sfinansowanymi dotacją z NOT) można obciążyć koszty w momencie ich powstania, czy należy je rozliczać w czasie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-17

  Spółka z o. o. wypłaca wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę zgodnie z regulaminem pracy obowiązującym w firmie, tzn. do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy. Część wynagrodzeń jest wypłacana po terminie wynikającym z regulaminu. Czy kosztem niepodatkowym danego miesiąca, zgodnie z ustawą o podatku ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-13

  Firma kupiła w 2005 roku budynek za kwotę załóżmy 100.000 zł. W latach 2006 i 2007 nieruchomości znacznie podrożały. Czy dla celów amortyzacji można dokonać przeszacowania wartości tego środka trwałego i amortyzować od nowej wyższej wartości? Czy amortyzacja od wyższej wartości będzie w całości kosztem uzyskania przychodu.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-07

  W spółce akcyjnej bieżącą działalnością kieruje dyrektor wykonawczy nie będący członkiem zarządu spółki. Członkowie zarządu spółki mieszkający w miastach oddalonych od siedziby i miejsca działalności spółki pojawiają się w niej sporadycznie, w celu załatwienie istotnych dla spółki spraw wykraczających poza bieżącą działalność (np. ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-10

  Czy po zapłaceniu kary umownej – naliczonej przez Zamawiającego od wartości umownej brutto - za nieterminowe wykonanie umowy, należy zapłacić również podatek dochodowy od osób prawnych od tej kary zgodnie z art. 16 pkt. 1 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W ujęciu podatkowym kara nie jest kosztem uzyskania przychodów, ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-22

  Mam obywatelstwo polskie i niemieckie, na stałe zamieszkały w Niemczech. Prowadzę własną działalność gospodarczą na terenie Niemiec. Zamierzam na terenie Polski utworzyć filię mojej firmy lub założyć całkiem nową firmę. Zamiar jest taki aby firma w Polsce wytwarzała produkty a ich sprzedaż odbywała się na terenie Niemiec. Koszty ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-18

  Jako udziałowiec sp. z o. o. X udzieliłam pożyczki sp. z o. o. X. Z uwagi na brak środków w 2009 roku spółka nie była w stanie zapłacić mi należnych odsetek ani zwrócić pożyczki. Czy tym wypadku w 2009 roku wystąpi dochód po którejś ze stron.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-17

  Sp. z o.o. posiada podpisaną umowę z operatorem komórkowym, w związku z pojawieniem się korzystniejszej oferty od innego operatora sieci komórkowej wypowiada umowę przed terminem z dotychczasowym operatorem i zawiera umowę z nowym operatorem, co wiąże się z zapłatą kary umownej wynikającej z umowy kwoty ok. 40 000 złotych. Czy zapłata ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego pobierz

 • Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia - z winy pracownika pobierz

 • Umowa kupna-sprzedaży pojazdu samochodowego pobierz

 • Protokół odbioru dokumentu pobierz

więcej