Pytanie

11.03.2009
Czy w świetle nowej ustawy o VAT można odpisać od zakupu i kosztów eksploatacji 100% VAT od samochodu zarejestrowanego na 5 miejsc i posiadającego część bagażową powyżej 500 kg.

Rozwiązanie problemu

Stan prawny: 2009-03-11 Nr dokumentu: 13726

Należy mieć na uwadze , że prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia paliwa przysługuje jedynie w odniesieniu do samochodów ciężarowych. Z treści zadanego nie można wywnioskować , czy podatnik użytkuje samochód ciężarowy czy też osobowy.
W świetle obecnie obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług o
bniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3. Wynika to z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.
W powołanym
art. 86 ust. 3 powołanej ustawy mowa jest o samochodach osobowych oraz innych pojazdach samochodowych , których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Jeśli zatem auto jest pojazdem osobowym w rozumieniu powołanego artykułu wówczas należy uznać , że podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących nabycie paliwa. Należy także zauważyć , że jeśli podatnik nie posiada badania technicznego stwierdzającego , że dany pojazd jest ciężarowy wówczas nie ma podstaw do odliczenia podatku z tytułu nabycia paliwa. Prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje natomiast w odniesieniu do faktur dokumentujących poniesienie pozostałych wydatków związanych z bieżącym użytkowaniem auta , takie jak opłata za przegląd , zakup części i inne .
Jeśli natomiast rozpatrywać prawo do odliczenia podatku w związku z wyrokiem ETS , to należy przywołać stanowisko Ministerstwa Finansów , które w komentarzu do wyroku określiło , że (…)
Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku przypadku paliwa do używanych przez podatnika pojazdów samochodowych, w odniesieniu do których na podstawie homologacji producenta lub importera dla danego typu pojazdu samochodowego bezspornie wynika, że nie jest to samochód osobowy i dopuszczalna ładowność tego pojazdu wynosi powyżej 500 kg. (…).

Z zapisów w dowodzie rejestracyjnym również powinno wynikać, że użytkowany pojazd jest samochodem ciężarowym .

Jeśli jednak przedstawione powyżej warunki nie zostaną spełnione wówczas nie ma podstaw do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie paliwa.Podstawa prawna

  • Art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11marca 2004r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
  • Art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o wydanie ( fizyczne wydanie) nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności pobierz

  • KRS- WK Organy podmiotu, wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki pobierz

  • Pozew o uchylenie alimentów pobierz

  • Wniosek powoda o podjęcie postępowania zawieszonego na zgodny wniosek stron pobierz

więcej