Pytanie

16.11.2009
Od 15 lat zajmuję się hobbystycznie malowaniem obrazów. Nie mam wykształcenia artystycznego, nigdy nie odpisywałam podatku VAT z zakupionych przyborów malarskich. Chciałabym teraz część swojego zbioru obrazów sprzedać w sklepie. Jakie mam obowiązki wobec urzędu skarbowego i na jakich zasadach sklep detaliczny może przyjąć moje prace do sprzedaży? Czy mogę odliczyć 50% jako koszt uzyskania przychodu nie będąc artystą i czy obowiązuje mnie odprowadzenie podatku VAT? Jaka jest najkorzystniejsza i najprostsza metoda rozliczenia się z urzędem skarbowym w mojej sytuacji?

Rozwiązanie problemu

Stan prawny: 2009-11-16 Nr dokumentu: 20297

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik nie prowadzi zarejestrowanej działalności i jedynie maluje obrazy hobbistycznie i planuje odsprzedać część swoich obrazów do sklepu.

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są:
1) stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,
2) działalność wykonywana osobiście,
3) pozarolnicza działalność gospodarcza,
4) działy specjalne produkcji rolnej,
6) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,
7) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c),
8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d) innych rzeczy,
- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany,
9) inne źródła.

W oparciu o powyższe przychodami, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zatem dochody osiągane przez Panią ze sprzedaży obrazów powinny być uwzględnione w zeznaniu rocznym. Poza tym powinien być od takich dochodów odprowadzony podatek. Zasady jednak odprowadzania tego podatku będą różne - w zależności od tego, do jakiego źródła przychodów zaliczy się Pani przychody.

Osiągnięty przychód można by było uznać jako otrzymany z działalności artystycznej zgodnie z art. 13 pkt 2 , a zatem mieszczących się w zakresie przychodów z działalności wykonywanej osobiście.
Przepisy podatkowe nie zawierają jednak definicji działalności artystycznej. Według innych regulacji artystyczna i literacka działalność twórcza obejmuje działalność prowadzoną na własny rachunek przez artystów, takich jak malarze i pozostali twórcy. Dlatego przychody uzyskane przez twórców ze sprzedaży wykonanych przez nich dzieł artystycznych można uznać za osiągane z osobiście wykonywanej działalności artystycznej w rozumieniu powołanych przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 13 pkt 2 powołanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się między innymi przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy o PDOF podatnicy osiągający dochody z tytułów określonych w art. 13 pkt 2 są obowiązani bez wezwania wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 18% dochodu za miesiące, w których uzyskali ten dochód, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego. W terminach płatności zaliczek podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatników, deklaracje według ustalonego wzoru. Za taki dochód uznaje się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu kosztów podatkowych w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2, opłacanych w danym miesiącu.

Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt. 3 omawianej ustawy koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami, ustala się w wysokości 50% uzyskanego przychodu. Natomiast pkt 4 wskazuje, że koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 2 ustala się w wysokości 20% uzyskanego przychodu.

Z komentarza do tego przepisu wynika, że koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% przysługują tylko twórcy, który przenosi prawa własności projektów wynalazczych, topografii układu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego. Nie przysługują one osobie innej niż twórca wymienionych wyżej praw, która uzyskuje przychody z przeniesienia tych praw.

Zatem, gdy będą spełnione odpowiednie warunki to w takiej wielkości będą mogły być uwzględnione koszty podatkowe. Jednakże, gdy działalność wykonywana przez podatnika będzie zakwalifikowana jako wykonywana osobiście działalność artystyczna to koszty będą wynosiły 20% uzyskanego przychodu.

Następnie omawiane dochody należy zsumować z dochodami z pozostałych źródeł i wykazać je w zeznaniu rocznym. W sytuacji natomiast, gdyby podatnik zamierza rozpocząć prowadzenie działalności w celach zarobkowych, w sposób zorganizowany i ciągły, tj. powtarzalny i stały, to przychody z tego tytułu można by uznać za przychody z działalności gospodarczej i opodatkować zgodnie z przepisami właściwymi dla tego źródła przychodów.

Ponieważ nie prowadzi Pani działalności gospodarczej to można uznać , że dokumentem potwierdzającym sprzedaż będzie jedynie umowa sprzedaży. Należy pamiętać , że umowa sprzedaży , co do zasady podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Wynika to z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC. Trzeba przy tym mieć na uwadze , że podatkowi temu podlega sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania przekracza 1.000 zł. Określa to art. 9 pkt 6 powołanej ustawy . Jednak obowiązek podatkowy w zakresie tego podatku, przy umowach sprzedaży ciąży na kupującym .

Odnośnie opodatkowania takiej czynności podatkiem VAT należy mieć na uwadze, że zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 tej ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast ust. 2 omawianego przepisu wskazuje, że pod pojęciem działalności gospodarczej należy rozumieć wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powyższego zapisu wynika, że aby jednorazowa czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT powinna być wykonana w okolicznościach wskazujących na zamiar jej wykonywania w sposób częstotliwy. Zatem jeżeli podatnik takiego zamiaru nie ma to należałoby uznać, że nie ma podstaw, aby podatnik opodatkował taką czynność podatkiem VAT.

Z powyższych regulacji wynika, że gdy podatnik wytworzy jakiś przedmiot, który zechce sprzedać, wówczas jeżeli sprzedaż nastąpi nie na zamówienie, wówczas uzyskany dochód podlegać będzie opodatkowaniu - z potrąceniem faktycznych kosztów uzyskania przychodu - w zeznaniu rocznym PIT. Ponadto zawarcie umowy sprzedaży takich rzeczy wytworzonych podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem PCC.

 

Podstawa prawna

 • Art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2007r., Nr 68, poz. 450 z późn. zm.)
 • Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
 • Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
 • Art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2007r., Nr 68, poz. 450 z późn. zm.)
 • Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
 • Art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
 • Art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
 • Art. 22 ust. 9 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
 • Art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej o dokonanych nabyciach / dostawach wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych pobierz

 • [KRS-WE] Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

 • KRS- W22 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego pobierz

 • Wniosek pracownika o podzielenie urlopu pobierz

więcej