Pytanie

15.02.2010
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą od 2008 roku. Rozliczam się kwartalnie na zasadach ogólnych. Działalność obejmuje szkolenia, tworzenie oprogramowania oraz serwis oprogramowania (w tym stron WWW). Otrzymałem z niezależnego od działalności gospodarczej źródła propozycję serwisowania aplikacji którą tworzyła inna firma. Oczywiście zlecenie to jest zgodne z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą. Zamawiający nie potrzebuje faktury VAT na usługi i zaproponował umowę zlecenia. Jak powinna brzmieć umowa zlecenia abym nie musiał odprowadzać podatku VAT z tego tytułu? Czy zapis o treści : „Odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonanie czynności przekazanych zleceniobiorcy ponosi zleceniodawca” jest wystarczający aby umowa była umową cywilnoprawną od której nie będę zobowiązany odprowadzać VAT (i oczywiście nie naliczać). Jeśli nie to jak powinna brzmieć umowa abym nie musiał odprowadzać VAT od niej ?

Rozwiązanie problemu

Stan prawny: 2010-02-15 Nr dokumentu: 22532

Jak wynika z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 powołanej ustawy „Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:
1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa
."

Z treści art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż podatnikami tego podatku są między innymi osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Trzeba mieć jednak na uwadze, iż zgodnie z art. 15 ust. 3 powołanej ustawy „Za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności:
1) z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.3));
2) (uchylony);
3) z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich
."

Zgodnie z art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami z działalności wykonywanej osobiście są przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.
Podsumowując uznać należy, iż zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT wyłącza się z opodatkowania tym podatkiem te czynności, z tytułu których podatnik osiągnął przychód z umowy zlecenia lub o dzieło, jeśli z tytułu tych czynności podatnik jest związany ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do:

 • warunków wykonywania tych czynności,
 • wynagrodzenia,
 • odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

 

Biorąc pod uwagę powyższe można by uznać, iż w przypadku, kiedy w umowie zlecenia zostanie wprost określone, iż odpowiedzialność wobec osób trzecich ciąży na zleceniodawcy wówczas umowa taka nie będzie podlegała opodatkowaniu omawianym podatkiem.

 

Podstawa prawna

 • Art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
 • Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
 • Art. 15 ust. 1,3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
 • Art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • [AKC-PA] Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy pobierz

 • KRS- Z10 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń pobierz

 • Zawiadomienie o zwrocie nieruchomości gruntowej uprzednio wywłaszczonej pobierz

 • Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu – wzór pobierz

więcej