Pytanie

08.09.2010
Moja firma wykonywała prace polegające na rozebraniu starego chodnika i ułożeniu nowego chodnika z kostki na terenie posesji wspólnoty mieszkaniowej. Jaką stawkę podatku VAT zastosować w tym przypadku, a jaką stawkę podatku VAT zastosować gdybyśmy układali całkiem nowy chodnik w innym miejscu również na terenie wspólnoty mieszkaniowej.

Rozwiązanie problemu

Stan prawny: 2010-09-08 Nr dokumentu: 26250

Jak wynika z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Określa to art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Należy także wskazać, iż towarem są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty (art. 2 pkt 6).

Natomiast świadczenie usług zostało zdefiniowane w art. 8 ust. 1 omawianej ustawy. Zgodnie z tym artykułem przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Jak wynika z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podstawowa stawka podatku wynosi 22 %.
Obniżoną stawkę podatku można stosować w odniesieniu do :

 • dostawy,
 • budowy,
 • remontu,
 • modernizacji,
 • termomodernizacji,
 • przebudowy

obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
Określa to art. 41 ust. 12 omawianej ustawy.

Z treści art. 41 ust. 12a wynika, że przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Z art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

W dziale 11 PKOB sklasyfikowane są:

 • budynki mieszkalne jednorodzinne (grupa 111)
 • budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe (grupa 112)
 • budynki zbiorowego zamieszkania (grupa 113).

 

Art. 41 ust. 12b określa, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym zalicza się:
budynki mieszkalne jednorodzinne, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2;
lokale mieszkalne, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2.

W przypadku obiektów budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej określone limity zastosowanie będą miały przepisy określone w § 37 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym rozporządzeniem „W okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7 % w odniesieniu do:
1) robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,
2) obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12
- w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy
."

Jak wynika z powołanych przepisów obniżoną stawkę podatku VAT podatnik ma prawo zastosować w odniesieniu do określonych usług związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Wskazać w tym miejscu należy na art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7 % w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, o której mowa powyżej rozumie się:
1) sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,
2) urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,
3) urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne
- jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Jak wynika z powyższego prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatku w odniesieniu do robót związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu przysługiwało podatnikowi tylko w okresie przejściowym do 31 grudnia 2007r. Zatem w obecnym stanie prawnych podatnik wykonujący roboty związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu jest obowiązany stosować podstawową stawkę podatku VAT w wysokości 22%.

Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik wykonuje usługę polegającą na rozbiórce starego chodnika i położeniu nowego czy też wykonuje usługę polegającą na położeniu całkiem nowego chodnika.

 

 

Podstawa prawna

 • Art. 2 pkt 6, 12 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
 • Art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
 • Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
 • Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
 • Art. 41 ust. 1, 12, 12a, 12b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
 • Art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
 • Art. 146 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
 • § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2009r., Nr 224, poz. 1799 z późn. zm.)
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Podanie o sprostowanie oczywistej omyłki w postanowieniu sądu pobierz

 • Umowa o pracę na okres próbny pobierz

 • Świadectwo pracy pobierz

 • Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej pobierz

więcej