Pytanie

13.07.2009
Moja zamężna siostra jako członek spółdzielni mieszkaniowej ubiegała się o mieszkanie w swojej spółdzielni i znalazła się na liście oczekujących. Od samego początku planowaliśmy, że tak szybko jak to będzie możliwe, przepiszemy notarialnie to mieszkanie na mnie. W związku z tym, to ja wpłaciłem pieniądze bezpośrednio na konto spółdzielni jako pierwszą ratę za mieszkanie w dniu 1 czerwca 2009. Suma wpłaconych przeze mnie pieniędzy wynosiła ok 30 tyś zł. Teraz chcielibyśmy dokonać notarialnego przepisania ekspektatywy. Zastanawiam się jednak, czy nie dopełniłem jakiegoś obowiązku podatkowego i jeśli tak, to co dokładnie powinienem teraz zrobić oraz jakie będą ewentualne konsekwencje powstrzymania się od działania. Bardzo dziękuję za odpowiedź.

Rozwiązanie problemu

Stan prawny: 2009-07-13 Nr dokumentu: 17118

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Pana siostra w obecnym czasie dysponuje prawem do omawianego lokalu mieszkalnego jako członek spółdzielni i to ona będzie się starała o wykupienie prawa do tego lokalu. Dlatego wpłacając pierwszą ratę na to mieszkanie do spółdzielni niezależnie od Państwa planów w związku z omawianym lokalem poczynił Pan to w jej imieniu. Zatem można by było uznać, że dokonał Pan wpłacając powyższą sumę darowizny na rzecz siostry.

Na Pana siostrze jako nabywcy środków pieniężnych uzyskanych w drodze darowizny ciąży obowiązek podatkowy z zakresu podatku od spadków i darowizn. Wynika to z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, który stanowi, że podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
1) dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego;
2) darowizny, polecenia darczyńcy;
3) zasiedzenia;
4) nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
5) zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
6) nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Jednakże w przypadku darowizny udzielonej sobie przez członków najbliższej rodziny istnieją ulgi podatkowe które umożliwiają przekazanie rzeczy i praw majątkowych na preferencyjnych zasadach.
Przykładem takiej ulgi jest regulacja w art. 4a ust. 1 omawianej ustawy, który mówi, że zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:
1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, który przy nabyciu w drodze darowizny powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń; a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
2) udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9.637 zł - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo -kredytową lub przekazem pocztowym.

Zatem jeżeli Pana siostra w okresie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego zgłosi nabycie środków pieniężnych do naczelnika odpowiedniego urzędu skarbowego oraz udokumentuje ich wysokość i otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy lub inny rachunek wtedy będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od zapłaty tego podatku.

W przeciwnym razie, gdy Pana siostra nie spełni powyższych warunków koniecznych do skorzystania z opisanej ulgi to nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej z art. 9 ust. 1 omawianej ustawy.

Art. 9 ust. 1 tejże ustawy wskazuje, że opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:
1) 9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

2) 7.276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
3) 4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Z powyższego przepisu wynika, że opodatkowaniu podlega kwota przewyższająca kwotę wolną od podatku, w tym przypadku będzie to wartość powyżej 9.637 zł.

Natomiast wysokość podatku wskazuje art. 15 ust.1 omawianej ustawy.

Należy również pamiętać, że zgodnie z treścią art.17a ust.1 tejże ustawy podatnicy podatku są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2, złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania.
2. Obowiązek składania zeznań podatkowych nie dotyczy przypadków, w których podatek jest pobierany przez płatnika, przykładowo płatnikiem takim będzie notariusz.

W zakresie podatku dochodowego należy mieć na uwadze regulację art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych . Zgodnie z tym artykułem przepisów ustawy o podatku dochodowym nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że przekazanie środków pieniężnych w formie darowizny nie wywołuje skutków podatkowych dla darczyńcy.

 

Podstawa prawna

  • Art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
  • Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 2009r., Nr 93, poz. 768)
  • Art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 2009r., Nr 93, poz. 768)
  • Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 2009r., Nr 93, poz. 768)
  • Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 2009r., Nr 93, poz. 768)
  • Art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 2009r., Nr 93, poz. 768)
Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o wszczęcie egzekucji pobierz

  • Opłata adiacencka pobierz

  • Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu wymuszenia zaniechania czynności pobierz

  • ZUS FZLA Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich pobierz

więcej