Porady prawne

  • (brak porad)

Zadaj pytanie

Prawo podatkowe

Wzory pism

  • Wniosek pracownika o uznanie ugody zawartej przed komisją pojednawczą za bezskuteczną pobierz

  • [DRUK ZP-1/PO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • ZUS E-22a wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny pobierz

  • Ewidencja tytułów wykonawczych pobierz

więcej