Pytanie

24.05.2011
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada jednego wspólnika, który jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu. Nie powołano prokurentów. W drodze uchwały wspólników, na którym obecny był jedyny wspólnik oraz protokolant (osoba trzecia) ustanowiono wynagrodzenie członka zarządu z tytułu pełnienia przez niego tej funkcji. Czy takie uchwalenie wynagrodzenia zarządu jest zgodne z prawem i czy może stanowić koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych spółki z o.o. ? Czy powinno zostać zawarte w formie aktu notarialnego? Czy listę płac, na której dokonano naliczenia tego wynagrodzenia może podpisać członek zarządu jako zatwierdzający do wypłaty (obok księgowego-sporządzającego listę), czy też powinna ją podpisać osoba do tego upoważniona przez członka zarządu, czy też wystarczy podpis sporządzającego?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-1/WR] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • Oferta rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron pobierz

  • Pozew wzajemny pobierz

  • Opozycja pozwanego przeciwko interwencji ubocznej pobierz

więcej