Pytanie

01.04.2011
Spółka z o.o. zamierza zawrzeć z osobą nie będącą pracownikiem Spółki umowę zlecenie o następującej treści : 1. W terminie od dnia 2011-04-01 do dnia 2011-04-30 Zleceniodawca zleca , a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonani następującą pracę : UTRZYMANIE PORZĄDKU NA ULICACH I TERENACH ZIELONYCH GMINY "X" 2. Za wykonanie zlecenia Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości : …….. zł 3. Zleceniobiorca jest zobowiązany do osobistego wykonania zleconej pracy . Tym samym osoba trzecia nie może otrzymać przysługującego mu wynagrodzenia . 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się również do zachowania tajemnicy zawodowej i nie rozpowszechniania jakichkolwiek informacji dotyczących Zleceniodawcy , do którego będzie miał dostęp z tytułu wykonywanego dzieła , tak w czasie trwania umowy , jak i po jej ustaniu. 5. Niniejsza umowa może zostać zmieniona w formie aneksu pisemnego do umowy . 6. Sprawy nie uregulowane niniejszą umową normowane są przepisami Kodeksu Cywilnego . 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron . Umowa o tej samej treści (oprócz dat i wysokości wynagrodzenia) będzie powtarzana przez 6 – 8 kolejnych miesięcy . Mając na uwadze subtelną różnicę pomiędzy umową o pracę a umową zlecenie proszę o jednoznaczną odpowiedź, czy taka konstrukcja umowy zlecenia jest prawnie dopuszczalna i czy nie narazi Pracodawcy na problemy w razie kontroli .

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • DEK - I - b Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

  • Podanie o doręczenie postanowienia i zwrot dokumentów pobierz

  • Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego pobierz

  • KRS ZN Sprawozdania finansowe i inne dokumenty - załącznik do wniosku o wpis/zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

więcej