Pytanie

10.06.2011
Tryb: Przetarg Nieograniczony. Okres realizacji 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin otwarcia ofert odbył się 23 maja 2011 r. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: Transport sanitarny pacjentów, krwi i materiałów pochodnych oraz transport pacjentów dializowanych na rzecz Zamawiającego - obejmujący: Część Nr 1: Transport sanitarny pacjentów w pozycji leżącej/siedzącej z sanitariuszem i kierowca. Transport sanitarny krwi i materiałów pochodnych. Część Nr 2: Transport pacjentów dializowanych z/do miejsca ich zamieszkania z/do Ośrodka Dializ Zamawiającego. 2. Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie posiadał licencję na wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) 3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, do oferty należy załączyć. 1) Aktualna licencję na wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2002 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z póŹn. zm.). 4. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego jakie Wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 1) Oświadczenie, że usługi w zakresie transportu sanitarnego wykonywane będą środkami transportu sanitarnego spełniającego wymagania określone w art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o Zakładach Opieki Zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14 poz. 89 z póżn. zm.). Na przetarg wpłynęły 2 oferty. Wykonawca Nr 1 przedłożył w ofercie: - Zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Oznaczenie przedsiębiorcy: 1. CH. G. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pogotowie Ratunkowe i Transport. 2. Kolumna Specjalistycznego Transportu Medycznego s.c. Wykonawca do oferty załączył Licencję Nr .. 10/2004 na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. Licencja jest ważna do: 19.02.2019 r. Udzielono dnia: 18.02.2004 r. oraz zaakceptował Oświadczenie w treści oferty ,,DRUKU OFERTY" o następującej treści: . Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania usługi wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z póżn. zm.). W załączeniu przekładamy licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, określoną w paragrafie 6 ust. 1 pkt. 1) specyfikacji. Wykonawca Nr 2: Kolumna Transportu Sanitarnego ,,...." Sp. z o.o. przedłożył w ofercie oświadczenie o następującej treści: KTS ..... Oświadcza, że świadczy usługi transportu sanitarnego w oparciu o Ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o Zakładach Opieki Zdrowotnej art. 70 a, ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. Zakładach Opieki Zdrowotnej charakteryzuje pojęcie transport sanitarny jako, między innymi, przewóz osób. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przepisów ustawy nie stosuje się do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego. W zakresie działalności firmy, zgłoszonej do KRS, znajduje się działalność pogotowia ratunkowego oznaczona nr PKD 86.90B, obejmująca swoim zakresem transport sanitarny. Usługi naszej firmy są zwolnione z podatku VAT. W związku z czym licencja na transport osób, o którą Państwo prosicie nas nie dotyczy. W ,,DRUKU OFERTY" Wykonawca oświadcza, iż posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania usługi wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.). W załączeniu odpis z Księgi Rejestrowej. Natomiast treść o następującym brzmieniu przekreślił tj. W załączeniu przekładamy licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, określoną w paragrafie 6 ust. 1 pkt. 1) specyfikacji. Nadmieniam, iż do SIWZ nie wpłynęły żadne zapytania. Zapytanie: Czy Wykonawcę Nr 2 obowiązuje Licencja na transport osób. Czy należy wezwać Wykonawcę do uzupełnienia licencji na transport osób.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gdy wiemy kto powinien być uczestnikiem postępowania pobierz

  • KRS- X2 Wniosek o wykreślenie podmiotu z KRS pobierz

  • N-9A Załącznik do wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia pieniężnego pobierz

  • [DRUK ZP-21] Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert pobierz

więcej