Pytanie

12.08.2009
3 miesiące temu oddałem laptopa do serwisu (na gwarancji) wysyłając go przez firmę kurierską X, z którą serwis miał podpisaną umowę. Gdy paczka została odesłana z powrotem, okazało się, że jest uszkodzona (czego nie dało się stwierdzić przy odbiorze, gdyż była owinięta folią odkształcającą się typu stretch). Tak więc paczka została odebrana (zresztą nie przeze mnie tylko mojego brata ponieważ mnie nie było w domu). Gdy przyszedłem do domu otworzyłem paczkę okazało się że laptop jest uszkodzony (inna paczka uderzyła w moją). Po godzinie złożyłem telefoniczną reklamację i zostało wszczęte postępowanie reklamacyjne. Po przeszło 2 miesiącach firma ubezpieczeniowa odrzuciła moją reklamację, gdyż jak to uzasadniła, że paczka została przyjęta "bez zastrzeżeń" - świadczy o tym podpis na liście przewozowym. Nie mniej jednak na pierwszy rzut oka nie dało się stwierdzić czy laptop jest uszkodzony czy też nie. Ponadto początkowo chciałem całą sprawę zgłosić dla serwisu komputerowego, gdyż to z ich ramienia wyszedł przewoźnik jednak licząc na szybki tok postępowania zająłem się tym sam. Czy mogę domagać się zwrotu kosztów wartości laptopa i w jaki sposób mogę to zrobić prawnie? Dodam, że posiadam własną działalność gospodarczą i wszystko odbywało się z mojej strony jako firma.

Rozwiązanie problemu

Stan prawny: 2009-08-12 Nr dokumentu: 17745

Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. Przewoźnik nie ponosi ww. odpowiedzialności, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, nie wywołanych winą przewoźnika, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej (Dowód, że szkoda lub przekroczenie terminu przewozu przesyłki wynikło z jednej z ww. okoliczności, ciąży na przewoźniku).

Przewoźnik jest zwolniony od ww. odpowiedzialności, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstały m.in. z następujących przyczyn:

1) braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości,

2) szczególnej podatności rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości,

3) ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania rzeczy przez nadawcę lub odbiorcę,

Jeżeli przewoźnik na podstawie okoliczności danego wypadku wykaże, że utrata, ubytek lub uszkodzenie mogły powstać wskutek co najmniej jednej z ww. przyczyn, domniemywa się, że szkoda z nich wynikła. Wówczas występujący z reklamacją, będzie musiał wykazać, iż takie okoliczności nie miały miejsca.

Co do zasady przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, jednakże art. 76 ustawy prawo przewozowe przewiduje pewne wyjątki, a mianowicie roszczenie nie wygaśnie, m.in. w przypadku gdy szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki (art. 74 ustawy). Ustalenia protokolarne powinny być dokonane w obecności uprawnionego, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo nie zgłosi się on w wyznaczonym terminie, przewoźnik dokonuje ustaleń w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności. Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki. Jeżeli uprawniony nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem; w razie odmowy podpisania protokołu przez uprawnionego przewoźnik stwierdza w nim fakt i przyczyny odmowy. Uprawniony otrzymuje bezpłatnie egzemplarz protokołu. Jeżeli ustalenia protokolarne, podjęte na żądanie uprawnionego, nie wykażą szkody w przesyłce albo wykażą jedynie szkodę stwierdzoną już uprzednio przez przewoźnika, uprawniony ponosi opłaty określone w taryfie. W razie trudności w ustaleniu danych dotyczących czasu, rodzaju, rozmiarów lub przyczyny szkody, dane te określa rzeczoznawca powołany przez przewoźnika w porozumieniu z uprawnionym.

Jeżeli chodzi o nadawcę przesyłki, ponosi on odpowiedzialność za szkodę wynikłą m.in. z wadliwego stanu przesyłki, braku lub niewłaściwego opakowania albo nienależytego wykonania czynności ładunkowych.

Po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji, uprawniony może dochodzić od przewoźnika roszczeń w postępowaniu sądowym. Zgodnie z treścią art. 75 ust. 3 ustawy prawo przewozowe roszczenia przeciwko przewoźnikowi przysługują z tytułu umowy przewozu przesyłek towarowych:

a) o zwrot należności lub jej części - nadawcy lub odbiorcy zależnie od tego, który z nich dokonał zapłaty,

b) o inne roszczenia z tytułu umowy przewozu - nadawcy lub odbiorcy zależnie od tego, któremu z nich przysługuje prawo rozporządzania przesyłką.

Z przedstawionego stanu faktycznego sprawy, można wyprowadzić wniosek, iż właściciel laptopa, we właściwym terminie zgłosił fakt reklamacji, brak było zatem podstaw do odmowy jej uwzględnienia z tego tylko powodu, iż ,,paczka została przyjęta "bez zastrzeżeń".

Podstawa prawna

  • Art. 65, 72, 74, 76, 77 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 2000r., Nr 50, poz. 601 z późn. zm.)
Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego pobierz

  • [ORD-IN/A] Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej pobierz

  • KRS-WK1 Uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • KRS Z68 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie naprawcze pobierz

więcej