Pytanie

02.12.2009
Mam wyrok w sprawie wysokości alimentów. Złożyłem apelację od tego wyroku i w apelacji wniosłem o skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. Sąd przysłał mi wezwanie do usunięcia braków formalnych - opłacenia apelacji w kwocie 432,50 zł. Złożyłem wniosek o zwolnienie z opłaty sądowej apelacji i w I i II instancji mój wniosek został odrzucony. Po czym otrzymałem pismo o usunięcie braków formalnych apelacji (drugi raz) i uiszczenie kwoty 210,- zł tytułem opłaty apelacyjnej. Pytanie: Czy kwota opłaty apelacyjnej (210,- zł) jest prawidłowa? Jeśli nie, to czy można i w jaki sposób zaskarżyć wysokość tej opłaty? Wcześniejsze moje zażalenia w sprawie alimentów podlegały opłacie 40,- zł od zażalenia.

Rozwiązanie problemu

Stan prawny: 2009-12-02 Nr dokumentu: 20966

Na wstępie należy zaznaczyć, że sąd nie decyduje samodzielnie o tym w jakiej wysokości opłatę pobrać od pisma procesowego .Wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych została odgórnie ustalona przez ustawodawcę bądź przez wskazanie wprost określonych kwot bądź przez wskazanie sposobu obliczania wysokości tychże opłat. Zgodnie z przepisem art. 13 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. O kosztach sądowych w sprawach cywilnychOpłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych „.

Sprawa o alimenty z całą pewnością jest sprawą o charakterze majątkowym w związku z czym od apelacji w sprawie wyroku dotyczącego ustalenia wysokości alimentów pobierana będzie opłata stosunkowa w wysokości 5 % wartości przedmiotu zaskarżenia . Ze względu na powyższe ustalenie czy opłata ( wpis) od apelacji w Pana sprawie została ustalona prawidłowo w braku znajomości szczegółów dotyczących zaskarżenia nie jest możliwe. O tyle ,o ile w wypadku zażalenia ustawodawca wprost wskazuje , że opłata za nie wynosi w większości wypadków 40 zł o tyle w przypadku apelacji ustawodawca przewiduje opłatę w z góry określonej wysokości za apelację wyłącznie w wypadku o jakim mowa w art. 23 powołanej ustawy zgodnie, z którym „ Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera się od:

  1)   wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;

  2)   apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu;

  3)   wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego;

  4)   wniosku o zabezpieczenie dowodu „.

Ponadto nie znając konkretów dotyczących spraw jakie Pan żalił w toku postępowania w I instancji trudno odnieść się w sposób bardziej precyzyjny do ustalenia wysokości opłat za zażalenia. Proszę pamiętać, że wysokość opłaty zależy i od  rodzaju pisma procesowego i sprawy jakiej pismo dotyczy. To, że od zażaleń w toku postępowania w I instancji uiszczał Pan opłatę w wysokości 40 zł nie przesądza o tym, że i od apelacji od wyroku sądu I instancji ponosić Pan będzie taką samą opłatę tylko dlatego, że środek zaskarżenia dotyczy de facto tej samej sprawy głównej- sprawy o wysokość alimentów.

Dodatkowo proszę mieć na uwadze, że to na Panu jako skarżącym spoczywa obowiązek odpowiedniego wyliczenia opłaty stosunkowej i uiszczenia opłaty w odpowiedniej wysokości aby w ogóle nadać sprawie dalszy bieg. Nieuiszczenie opłaty traktowane jest  na równi z brakiem formalny i skutkuje odrzuceniem apelacji.

Zgodnie z przepisem art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego§ 1. Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym.
§ 11. Jeżeli pismo wniosła osoba zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, która nie ma w kraju przedstawiciela, przewodniczący wyznacza termin do poprawienia lub uzupełnienia pisma albo uiszczenia opłaty nie krótszy niż miesiąc.
§ 2. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.
§ 3. Pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia.
§ 4. Zarządzenie przewodniczącego o zwrocie pozwu doręcza się tylko powodowi.
§ 5. Pisma procesowe sporządzone z naruszeniem art. 871 podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia braków, chyba że ustawa stanowi inaczej „.


Z przepisów regulujących zaś postępowanie apelacyjne ( art. 370 Kodeksu postępowania cywilnego) wynika, że sąd I instancji za pośrednictwem, którego apelacja jest wnoszona do sądu II instancji , i który dokonuje wstępnego badania apelacji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Odnosząc się zaś do kwestii zażalenia zgodnie z przepisem art. 394 § 1 pkt 9 Kodeksu postępowania cywilnegoZażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego, których przedmiotem jest zwrot kosztów, określenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, wymiar opłaty, zwrot opłaty lub zaliczki, obciążenie kosztami sądowymi, jeżeli strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy, koszty przyznane w nakazie zapłaty oraz wynagrodzenie biegłego".

W komentarzu do powołanego przepisu czytamy:Zaskarżalne jest orzeczenie o wymiarze opłaty. Zamieszczone jest ono w zarządzeniu przewodniczącego dotyczącym wezwania strony o uiszczenie opłaty w określonej wysokości ( art.130 k.pc.) . Zażalenie te jest wolne od opłat (art.95 ust.2 ustawy o kosztach sądowych) „(Komentarz do art. 394 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.64.43.296), [w:] A. Górski, L. Walentynowicz, Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Ustawa i orzekanie. Komentarz praktyczny, Oficyna, 2008, wyd. II).

Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie - od ogłoszenia postanowienia.  Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

Podstawa prawna

  • Art. 1261 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
  • Art. 130, 368, 370, 394, 398 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
  • Art. 1, 2, 3, 10, 11, 13 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005r., Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)
Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wzór odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela pobierz

  • Oświadczenie o uznaniu długu pobierz

  • Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej o dokonanych nabyciach / dostawach wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych pobierz

  • [CIT-7] Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobierz

więcej