Pytanie

25.01.2010
Operator X zmienia regulamin. Zmiana regulaminu nie dotyczy podwyższenia cen, operator w piśmie pisze, iż „żadna ze zmian cennika wskazana w poniższym szczegółowym Wykazie Zmian nie stanowi podwyższenia cen. W przypadku wypowiedzenia przez Państwa umowy przed upływem czasu oznaczonego, na który została ona zawarta, znajdą zastosowanie w szczególności postanowienia umowy bądź regulaminu, które upoważniają operatora do żądania od Państwa odszkodowania (kary umownej) tytułem przyznanej Państwu ulgi związanej z tą umową.” Czy taki zapis jest zgodny z prawem i czy w przypadku rozwiązania przez nas umowy, operator może zażądać odszkodowania? Podobny przypadek był w przypadku operatora Y z którym rozwiązaliśmy umowę i nie było żadnych sankcji z tym związanych.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-17] Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego/negocjacji bez ogłoszenia/zamówienia z wolnej ręki/zapytania o cenę/licytacji elektronicznej pobierz

  • Wniosek o wpis do rejestru prowadzącego zakład przetwarzania pobierz

  • [KRS- W8] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych pobierz

  • Zawiadomienie o testamencie ustnym, którego treść nie została spisana pobierz

więcej