Pytanie

09.03.2010
Dziadek ( wraz z babcią) w latach '90 przepisał gospodarstwo córce dzięki czemu skorzystał z otrzymania emerytury. Przekazanie nastąpiło 17.10.1990r. Była to umowa przekazania gospodarstwa rolnego zgodnie z ustawą z dnia 14.12.1982r .o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. Dziadek po kilku latach chciał cofnąć swoją decyzję(sądownie) ponieważ córka nie wywiązywała się z zapisów umowy (przegrał w sądzie). Teraz dziadek oraz babcia nie żyją. Czy inne dzieci mają szansę się sądzić o gospodarstwo -podział albo spłatę ze strony córki ,na którą przepisane zostało gospodarstwo?

Rozwiązanie problemu

Stan prawny: 2010-03-09 Nr dokumentu: 23194

Z okoliczności przedstawionych w pytaniu wynika, że córka Pana dziadka otrzymała gospodarstwo rolne na podstawie tzw. umowy z następcą. Na podstawie umowy zawartej z Pana dziadkiem córka Pana dziadka stała się prawowitym właścicielem gospodarstwa rolnego. W chwili obecnej pozostałym dzieciom Pana dziadka w stosunku do rzeczonego gospodarstwa rolnego nie przysługują żadne uprawnienia ani roszczenie o podział rzeczonego gospodarstwa. Gospodarstwo jest wyłączną własnością córki Pana dziadka. Należy także wskazać, że z samego tytułu przekazania córce Pana dziadka gospodarstwa rolnego na podstawie umowy z następcą pozostałym dzieciom Pana dziadka nie przysługują także roszczenia o jakiekolwiek spłaty.

Umowa z następcą jest odrębnym od umowy darowizny czy też umowy o dożywocie rodzajem umowy przenoszącej własność gospodarstwa rolnego. Ma to o tyle istotne znaczenie,że zgodnie z obowiązującymi przepisami de facto tylko w przypadku darowizny spadkobiercy darczyńcy mogą w sytuacjach ściśle przez prawo określonych dochodzić od obdarowanego zachowku. Skoro zatem gospodarstwo rolne zostało przekazane w drodze umowy z następcą zasady prawa spadkowego obowiązujące w zakresie darowizn nie będą miały zastosowania.

Warto także w tym miejscu przywołać uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 1991r. ( sygn. akt III CZP 4/91, publ. OSNC 1991/8-9/103), w której SN stwierdził „ Wartości gospodarstwa rolnego przekazanego następcy na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym i innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz. U. Nr 32, poz. 140) nie uwzględnia się przy ustalaniu zachowku".

Podstawa prawna

  • Art. 48 -60 ustawy z dnia 14 grudnia 1982r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. 1989r., Nr 24, poz. 139 z późn. zm.)
  • Art. 991-1011 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS FZLA Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich pobierz

  • [DRUK ZP-17] Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego/negocjacji bez ogłoszenia/zamówienia z wolnej ręki/zapytania o cenę/licytacji elektronicznej pobierz

  • [PCC-2] Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika pobierz

  • Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej pobierz

więcej