Porady prawne

 • 2013-12-05

  Kiedy może dojść do ubezwłasnowolnienia dorosłej osoby ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-12-05

  Jakie przesłanki muszą zaistnieć aby mówić że oświadczenie woli zostało złożone pod wpływem błędu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-11-28

  Proszę o poradę w sprawie polubownego załatwienia sprawy z kontrahentem zalegającym z częściową zapłatą za fakturę za usługę. Mamy z nim podpisaną umowę, usługa została wykonana, została wystawiona faktura. Po terminie płatności kontrahent przysłał nam informacje jednostronnie stwierdzające nieprawidłowe wykonanie usługi, nie mamy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-11-14

  Czym są oznaczenia geograficzne zgodnie z ustawą- Prawo własności przemysłowej?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-09-05

  Co może być wniesiona aportem do spółki z o. o. i czy można wnieść nieruchomość?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-08-27

  Jaka jest możliwość unieważnienia lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym umowy o bezpłatne 3 miesięczne pozycjonowanie strony internetowej? Umowa przewidywała, że w okresie pierwszych 3 miesięcy jej trwania może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez każdą ze stron. Po tym okresie umowa miała zostać automatycznie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-07-24

  Podpisałem z klientem przedwstępną umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem że jeżeli nie podpiszę aktu notarialnego do danego terminu - klient będzie mógł mnie obciążyć karą umowną w postaci odsetek od kwoty X. Przed aktem notarialnym klient wręczył mi porozumienie w sprawie kompensaty wzajemnych zobowiązań w związku z ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-06-03

  Czy przedmiotem zastawu tj. zabezpieczenia wierzytelności w formie zastawu mogą być tylko rzeczy ruchome ?
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 5240
Zadaj pytanie

Prawo cywilne

Wzory pism

 • [CIT- 11R] Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR pobierz

 • Wniosek o udzielenie zabezpieczenia przyszłych roszczeń alimentacyjnych związanych z ustaleniem ojcostwa pobierz

 • Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych pobierz

 • Umowa doradztwa prawnego pobierz

więcej