Pytanie

14.06.2011
Proszę o interpretację, od której kwoty wykonawca powinien mieć naliczoną karę umowną za zwłokę w dostawie III partii. Partia I i II została dostarczona w terminie. Partia III jeden dzień po terminie. Czy kara powinna być naliczona od całej wartości umowy, czy od wartości partii III? Zapisy umowy: 1.Strony ustalają wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 9 grudnia 2011r. z zastrzeżeniem ust.2 2.Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia w partiach z zachowaniem niżej wskazanych terminów: *I partia dostawy - do 7 dni od dnia podpisania umowy *II partia dostawy do 29.04.2011 *III partia dostawy do 30.05.2011 *IV partia dostawy do 17.10.2011 3. W razie wystąpienia zwłoki w realizacji przedmiotu umowy wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-21] Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert pobierz

  • [AKC– 4/F] Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych pobierz

  • ZUS ZAA Adresy Prowadzenia Działalności Gospodarczej pobierz

  • ZUS Z12 wniosek o zasiłek pogrzebowy pobierz

więcej