Pytanie

10.11.2009
Po jakim czasie od zaginięcia osoby pełnoletniej można zgodnie z prawem wystąpić do właściwych organów o uznanie jej za zmarłą?

Rozwiązanie problemu

Stan prawny: 2009-11-10 Nr dokumentu: 20204

Kwestie związane z poruszoną w pytaniu kwestią uregulowane zostały wprost w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z przepisem art. 29 Kodeksu cywilnego § 1. Zaginiony może być uznany za zmarłego, jeżeli upłynęło lat dziesięć od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomości jeszcze żył; jednakże gdyby w chwili uznania za zmarłego zaginiony ukończył lat siedemdziesiąt, wystarcza upływ lat pięciu.
§ 2. Uznanie za zmarłego nie może nastąpić przed końcem roku kalendarzowego, w którym zaginiony ukończyłby lat dwadzieścia trzy „.

Jak wynika z powołanego przepisu co do zasady uznania osoby zaginionej za zmarłą można dokonać po upływie 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomości osoba ta jeszcze żyła. Odnosząc się zaś do kwestii uznania za zmarłą osobę , która w chwili uznania ukończyłaby 75 lat należy podkreślić, że ustawodawca przewiduje w takim wypadku krótszy termin.W komentarzu do zacytowanego przepisu czytamy: „ Skrócenie dziesięcioletniego terminu następuje w sytuacji, gdy uznanie za zmarłego następuje z datą, w której zaginiony przekroczyłby już wiek siedemdziesięciu lat. Jak trafnie wskazano w doktrynie, okres pięciu lat jest czasem minimalnym, a zwrot "wystarcza upływ lat pięciu" sprawia że ten skrócony termin musi wynosić z jednej strony co najmniej pięć lat, a z drugiej trwać nie dłużej niż do chwili ukończenia siedemdziesięciu lat; w konsekwencji okres ten będzie miał różną długość pomiędzy granicami pięciu i dziesięciu lat (J. Strzebińczyk (w:) E. Gniewek, Komentarz, 2006, s. 71 i podane tam przykłady obliczania terminu; por także S. Dmowski, (w:) S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz, 2006, s. 123) (Komentarz do art. 29 kodeksu cywilnego (Dz.U.64.16.93), [w:] A. Kidyba (red.), K. Kopaczyńska-Pieczniak, E. Niezbecka, Z. Gawlik, A. Janiak, A. Jedliński, T. Sokołowski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, LEX, 2009).

Podstawa prawna

  • Art. 29 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o wpis do rejestru zbierającego zużyty sprzęt pobierz

  • Pozew wzajemny w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobierz

  • ZUS ZFA Zgłoszenie, zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej pobierz

  • [KRS-Z40] Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS pobierz

więcej