Pytanie

14.06.2011
Proszę o interpretację, od której kwoty wykonawca powinien mieć naliczoną karę umowną za zwłokę w dostawie III partii. Partia I i II została dostarczona w terminie. Partia III jeden dzień po terminie. Czy kara powinna być naliczona od całej wartości umowy, czy od wartości partii III? Zapisy umowy: 1.Strony ustalają wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 9 grudnia 2011r. z zastrzeżeniem ust.2 2.Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia w partiach z zachowaniem niżej wskazanych terminów: *I partia dostawy - do 7 dni od dnia podpisania umowy *II partia dostawy do 29.04.2011 *III partia dostawy do 30.05.2011 *IV partia dostawy do 17.10.2011 3. W razie wystąpienia zwłoki w realizacji przedmiotu umowy wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Oferta rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron pobierz

  • [PIT-38] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym pobierz

  • [DRUK ZP-1/NO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • E-24 Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji ubezpieczeniowych pobierz

więcej