Pytanie

19.06.2009
Na bazie jakiej umowy można dokonać przeniesienia udziałów w spółce z o.o., aby zapewnić sobie niepodważalną (czyli z możliwością egzekucji w razie braku chęci wykonania umowy przez zobowiązanego), jednoznaczną co do wartości, a równocześnie nie podważalną jako sprzeczną z naturą stosunku, bądź jako pozorną) oraz zarysowaną w dłuższym horyzoncie czasowym (np. 5 lat) możliwość odkupu?

Rozwiązanie problemu

Stan prawny: 2009-06-19 Nr dokumentu: 16527

Co do zasady do zbycia udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienia wystarczy aby te czynności zostały dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (art. 180 Kodeksu spółek handlowych). Zatem generalnie z przepisów Kodeksu spółek handlowych wynika wolność w dysponowaniu posiadanego udziału. Zasadniczym pytaniem jest jak została skonstruowana umowa spółki i co ona mówi na ten temat. Jest to o tyle ważne, że wspomniany kodeks przewiduje w art. 182 k.s.h., że zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć.

Jeżeli zbycie uzależnione jest od "zgody spółki" ( i tak dokładnie zostało zapisane w umowie) to zgodnie z art. 182 §3 k.s.h. zgody takiej udziela zarząd w formie pisemnej. Jeżeli jednak zarząd odmówi co może niestety nastąpić to chętny do zbycia udziału powinien wnieść sprawę przed sąd rejestrowy, który może pozwolić na zbycie, jeżeli istnieją ważne powody. W tym przypadku spółka może w terminie wyznaczonym przez sąd rejestrowy przedstawić innego nabywcę. W razie braku porozumienia cenę nabycia i termin jej zapłaty ustala sąd rejestrowy na wniosek wspólnika lub spółki, po zasięgnięciu, w miarę potrzeby, opinii biegłego.

Zakładając, iż umowa spółki nie wprowadza ograniczeń w przedmiocie zbycia udziałów, umowa taka nie podlega szczególnym rygorom. Co do prawa odkupu należy wskazać, iż maksymalnym okresem w którym może być zastrzeżone to prawo to okres lat 5.

Możliwość szybkiego dochodzenia realizacji takiej umowy to oddzielny aspekt. Jak stanowi art. 777 § 1 pkt 4-5 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że tytułami egzekucyjnymi są:

  • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie oznaczonych, albo też obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, lokalu, nieruchomości lub statku wpisanego do rejestru gdy termin zapłaty, uiszczenia lub wydania jest w akcie wskazany;
  •   akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia przeciwko dłużnikowi egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności.


Mogą  Państwo zamieścić poddanie się egzekucji dłużnika albo w samej umowie zbywającej udział w spółce (wtedy jednak umowa zbycia udziałów wymaga nie formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi a formy aktu notarialnego) lub w oddzielnym akcie notarialnym.

Posiadając tytuł egzekucyjny w sytuacji w której dłużnik zwleka z zapłatą wymagalnego roszczenia wystarczy udać się do sądu o nadanie klauzuli wykonalności a potem od razu do komornika celem wszczęcia egzekucji.

Przykładowa umowa o zbycie udziału w spółce z o. o.

Podstawa prawna

  • Art. 180, 182, ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)
  • Art. 777 § 1 pkt 4-5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego pobierz

  • Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu pozwu pobierz

  • [POG-5/D] Załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier pobierz

  • Wniosek o ubezwłasnowolnienie pobierz

więcej