Pytanie

28.09.2009
Sp. z o.o.- pracownicy posiadają ok. 10% udziałów w sp. z o.o., w umowie spółki jest zapis mówiący o tym że 1 członek z trzyosobowej rady nadzorczej jest wybierany spośród pracowników udziałowców. Pracownicy posiadają różne ilości udziałów. Rada nadzorcza ustaliła regulamin wyboru przedstawiciela pracowników- udziałowców do RN. Wybór odbywa się wcześniej a na Zgromadzeniu Wspólników jest już wyłoniony kandydat akceptowany przez Wspólników. Czy w takim regulaminie może zostać ustalone, że każdy z pracowników oddaje 1 głos? Jeżeli jest 150 pracowników –udziałowców, którzy w sumie posiadają 2500 głosów a wg regulaminu przy głosowaniu będzie oddane tylko 150? Czy taki regulamin może funkcjonować? Czy istnieją jakieś przepisy, które regulują takie sprawy? Skoro wybierają pracownicy- udziałowcy którzy dysponują różną ilością głosów, a tym samym są właścicielem pewnej części firmy więc mimo tego, że głosowanie nie odbywa się bezpośrednio na Zgromadzeniu Wspólników nie powinni mieć możliwości głosowania swoimi rzeczywistymi ilościami udziałów? Rada Nadzorcza uchwalając regulamin wyboru pracownika od RN może sobie stworzyć dowolne kryteria wyboru? Czy przy tworzeniu takiego regulaminu powinna opierać się na przepisach prawnych -jeżeli tak to jakich? Czy opracowany regulamin powinien zostać zatwierdzony przez Zgromadzenie wspólników czy nie? Jeżeli w takim regulaminie jest zapis, że powołana komisja do wyboru kandydata-pracownika składa się z 3-5 osob oraz że w przypadku otrzymania w drugiej turze przez 2 kandydatów takiej samej ilości głosów to wygrywającego wskazuje przewodniczący komisji? Czy jest to zgodne z przepisami?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [AKC - R] Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego (do nowych przepisów o podatku akcyzowym) pobierz

  • ZUS Rp-3 Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń pobierz

  • [PIT-19A] Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i obliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego pobierz

  • Wezwanie do usunięcia braków podania pobierz

więcej